x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUS31 Lainvalmistelu ja vaikutusten arviointi 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja, julkisoikeuden yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää lainsäädännön roolin yhteiskunnan ohjaamisessa samoin kuin säädösvalmistelun luonteen yhteiskuntapoliittisena suunnitteluna. Hän tuntee lainsäädäntöprosessin, säädösvalmisteluaineiston oikeuslähdeopillisen merkityksen sekä sääntelytekniikan ja lakikielen perusteet. Opiskelija tunnistaa lainsäädännön merkitykselliset vaikutusalueet ja vaikutukset. Opiskelija tuntee erilaiset vaihtoehtoiset tavat arvioida lakien vaikutuksia.

Sisältö

Lainvalmistelukurssi:
- Säädösvalmisteluorganisaatio
- Lainvalmisteluprosessi
- Lainsäädäntöhierarkia
- Hallituksen esityksen laatiminen
- Säädösvalmistelussa käytettävät apuneuvot ja menetelmät
- Hyvälle säädökselle asetettavat vaatimukset
- Valmisteltavan säädöksen suhde muihin säädöksiin
- Lakitekniset kysymykset
Lakien vaikutusten arviointi kurssi
- Lakien vaikutusten ennakollinen arvíointi
- Lakien yhteiskunnallisten ja muiden vaikutusten arviointi sekä tutkimustiedon merkitys vaikutusten arvioinnissa (evidence-based policy)
- Lakien vaikutusten seuranta ja mittaaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tiedot tentittävästä aineistosta ilmoitetaan opinto-ohjelmassa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu