x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATSTA12 Liiketoimintamallit 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Vastuuhenkilö
Yrityksen johtamisen yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
JKKYSTA12 Liiketoimintamallit 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakso kehittää osallistujien valmiuksia liiketoiminnan kehittämisessä ja analysoinnissa. Tämä tapahtuu perehtymällä liikeideoiden ja liiketoimintamallien taustalla olevaan ajatteluun, tulokulmiin, yrittämisideoihin ja businesslogiikkaan. Tavoitteena on, että liikeidea ja liiketoimintamallit nähdään paitsi kokonaiskuvauksina yksittäisten yritysten arvontuotannon logiikasta ja kilpailukeinoista, myös luodaan liiketoimintamallien ja liikeidea-ajattelun avulla pohjaa kehittää ja arvioida uusien (start-up) yritysten ja yritysaihioiden ansaintamalleja ja skaalautuvuuspotentiaalia.
Opintojakso on sisällöltään voimakkaasti osallistujien käytännön tekemistä painottava. Työskentelytapana on lukuisiin yksittäisiin case-tapauksiin tutustuminen, sekä niiden toiminnan kuvaaminen, analysointi ja presentointi.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee liikeidea-ajattelun sekä liiketoimintaosaamisen teoreettiset lähtökohdat, ajattelun logiikan ja keskeiset käsitteet. Opiskelija kykenee tuottamaan eri yrityksistä perustason liiketoimintamallikuvauksia, arvioimaan näiden mallien ydinosioita ja eroavaisuuksia, sekä hahmottamaan niiden avulla kasvuun tähtäävien yritysten ansintalogiikoita ja skaalautuvuuspotentiaalia.

Sisältö

-Liikeidea-ajattelu liiketoimintamallien teoriataustana, logiikkana ja historiallisena juurena.
-Erilaisia liiketoimintamalleja ja logiikoita, sekä muitakin analysointitapoja.
-Liiketoimintamallien laatiminen case-yrityksistä ryhmittäin.
-Case-tapausten presentointi ja analysointi (ryhmätyö).
-Oman oppimisen ja osaamisen kirjallinen evaluointi yksilötyönä laaditun loppuraportin muodossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmätyöskentely 16 t 0 t

Kurssi sisältää sekä yksilö että ryhmätyöskentelyä.

Opetuskieli

englanti

Englanniksi syyslukukauden II periodilla ja suomeksi kevätlukukauden IV periodilla.
The course is lectured in English in Fall during Period I and in Finnish in Spring during Period IV.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Osallistuminen luennoille ja harjoitustöiden valmennustilaisuuksiin, hyväksytysti suoritettu projektityön kirjoittaminen ryhmittäin, projektityön julkinen esittely, sekä yksilötyönä tehty loppuraportti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Osterwalder & Pigneur: Business Model Generation, Wiley 2010.

Lisätietoja

Lukuvuonna 2015-2016 opintojakso toteutetaan Kampuskamari-yhteistyönä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu