x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATSTA11 Strategia ja yrittäjyys 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Vastuuhenkilö
Yrityksen johtamisen yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
JKKYSTP11 Strategian perusteet 5 op

Osaamistavoitteet

Kurssilla tutustutaan yritysten strategiatyöskentelyyn ja liiketoiminnan kehittämiseen, samoin kuin yrittäjämäisen (start-up ?tyyppisen) liiketoiminnan suunnitteluun ja kasvattamiseen. Näiden lisäksi esille nousevat globaalissa liiketoimintaympäristössä meneillään oleva rakennemurros ja sen ajureina yritysten kilpailukenttiä ja ansaintamalleja häiriyttävät (disruptiiviset) murrokset. Tämän kurssin osa-alueisiin tutustuminen luo tarvittavaa tiedollista pohjaa perehtyä ongelmalähtöisesti ja lukuisten case-tehtävien avulla liiketoiminnan perustamiseen, kehittämiseen, linjaamiseen ja analysointiin liittyviin kysymyksiin.

Sisältö

-Modernin ja klassisen strategia-ajattelun pääkohdat ja problematiikka.
-Strategiaprosessin kokonaisrakenne ja päävaiheet.
-Toimintaympäristön ja liiketoiminnan yhteen kietoutumisen haasteet ja mahdollisuudet.
-Liiketoiminta- ja toimialarakenteet sekä niitä häiriyttävät murrokset.
-Asiakas- ja omistajalähtöisyys liiketoiminnassa.
-Uuden liiketoiminnan kehittäminen ja yrittäjämäinen innovointi.
-Yritysten, toimialojen ja toimintaympäristön keskeisin analysointivälineistö.
-Yrityscaset ja niiden läpikäynti.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Osallistuminen luennoille ja opetuscasejen purkutilaisuuksiin. Tentti, jonka yhteydessä tentitään myös opintojakson kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lindroos-Lohivesi: Onnistu strategiassa, WSOYPro 2010 tai uudempi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu