x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVS40 Kansainvälisen politiikan työseminaari 10 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan professorit
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on edelleen kehittänyt valmiuksiaan käydä edistynyttä tieteellistä keskustelua vähintään yhden erikoistumisalueen osalta mutta tuntee myös muiden erikoistumisalojen ongelmanasetteluja ja lähestymistapoja. Hän on saanut ajantasaisen kuvan alan viimeaikaisesta ja tekeillä olevasta tutkimuksesta ja tutkimusta tekevistä tahoista. Edeltävien opintojaksojen sekä tämän opintojakson seminaariesitysten ja artikkelijulkaisujen pohjalta opiskelija osaa rakentaa omaa tutkimustyötään tukevan kirjallisuuskatsauksen.

Sisältö

Opintojakso koostuu luennoista ja alustuksista, jotka esittelevät alan viimeaikaista ja meneillään olevaa tutkimusta sekä tutkimusympäristöä. Lisäksi perehdytään tuoreeseen artikkelikirjallisuuteen valitun erikoitumisalan keskeisistä kysymyksistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 30 t 0 t

Aktiivinen seminaarityöskentely, joka koostuu luennoista ja muusta seminaariohjelmasta 30 h (4 op), tuoreista valitun painopistealan artikkeleista (2 op) sekä seminaarin aihepiiristä kirjoitettavasta esseestä (4 op). Koko seminaarin voi suorittaa kahden periodin aikana, mutta opiskelijoiden toivotaan seuraavan seminaarin tarjontaa ja osallistuvan koko sinä aikana, kun se on heille mahdollista ja opintoja tukevaa. Pääsääntöisesti maailmanpolitiikka painottuu I-periodiin, Eurooppa-opinnot II-periodiin ja rauhan- ja konfliktintutkimus III-periodiin.

Luettavat artikkelit valitaan seuraavista tieteellisistä aikakausilehdistä: European Journal of International Relations (maailmanpolitiikka), Journal of Common Market Studies (Eurooppa-opinnot) ja Journal of Peace Research (rauhan- ja konfliktintutkimus).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja seminaari  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Essee  4 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suullinen tentti  Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksoon sisältyvät tieteelliset artikkelit valitaan seuraavien lehtien viimeisimmistä vuosikerroista: European Journal of International Relations (maailmanpolitiikka), Journal of Common Market Studies (Eurooppa-opinnot) ja Journal of Peace Research (rauhan- ja konfliktintutkimus).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu