x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATJOS13 Johtamisviestintä 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Vastuuhenkilö
Yrityksen johtamisen professorit ja puheviestinnän professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KATJOS13 Johtamisviestintä 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritetuaan opiskelija ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen johtajan työssä ja arvostaa vuorovaikutteista johtajuutta. Opiskelija tuntee aihealueen keskeiset teoreettiset näkökulmat ja osaa soveltaa niitä johtamisviestinnän analyysiin. Opiskelija ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen julkisuuden hallinnassa ja digitaalisessa mediassa. Opiskelija kykenee kehittämään omaa johtamisviestinnän osaamistaan.

Sisältö

Luennoilla perehdytään johtajan vuorovaikutusosaamisen jäsennykseen, johtamisviestinnän teorioihin, johtajan viestintätyyleihin ja johtamisviestinnän vaikutuksiin organisaatiossa. Opintojakso toteutetaan yhdessä Viestinnän, median ja teatterin yksikön (puheviestintä) kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

Yksilö- ja ryhmäesitykset, kirjalliset raportit

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Yksilö ja ryhmä-esitykset, kirjalliset raportit

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Hackman, M.Z. & Johnson, G.E. (2009) Leadership: A Communication Perspective.
  2. Luennoitsijan ilmoittama materiaali

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: maisteriopintojen 1.vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu