x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATJOS11 Johtajuuden nykysuuntia 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Vastuuhenkilö
Yrityksen johtamisen professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KATJOS11 Johtajuuden nykysuuntia 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää johtajuusajattelun ja -käytäntöjen muutoksen osana laajempaa talouselämän ja yhteiskunnan historiallista kehittymistä. Opiskelija osaa arvioida ja vertailla kriittisesti erilaisia teoreettisia näkökulmia johtajuuteen. Hän ymmärtää ja osaa soveltaa uusimpaan johtajuustutkimukseen perustuvaa johtajuusajattelua. Opintojakson aikana opiskelija omaksuu ja ymmärtää uudenlaisen johtajuuden merkityksen tulevaisuudessa.

Sisältö

Opintojakson aihealueita ovat johtaja- ja johtajuusajattelun erottaminen, johtajuustutkimuksen historia, työn organisoinnin muutos, johtajuuden kollektiivisuus, johtajuuden keholliset ulottuvuudet ja johtajuus sosiomateriaalisena ilmiönä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

Oppimispäiväkirja ja essee

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittamat artikkelit

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta maisteriopintojen 1.vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu