x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATJOS21 Strateginen johtaminen 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Vastuuhenkilö
Yrityksen johtamisen yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KATJOS21 Strateginen johtaminen 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa yritysjohtamiseen liittyvän strategiatyöskentelyn monimuotoisuuden ja monitulkintaisuuden. Hän kykenee analysoimaan ja problematisoimaan liiketoiminnan kehittämisen pääteemoja monesta eri tulokulmasta.

Sisältö

Opintojakson aihealueita ovat liiketoiminnan klassiset strategiakysymykset ja niiden tarkastelu eri tulokulmista, etenkin kasvuun, globalisoitumiseen, teknologiseen kehitykseen, innovatiivisuuteen, toimialarakenteisiin, finanssirakenteisiin sekä kilpailuasetelmiin liittyvä problematiikka. Strategisiksi nuosevia kysymyksiä ja niiden heijastusvaikutuksia peilataan suhteessa murrokselliseen toimintaympäristöön.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Lukemis- ja keskusteluseminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Lukemis- ja keskusteluseminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

Ryhmätyöt ja niiden presentointi, yksilötyönä tehtävät oppimispäiväkirjat

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Thiel: Zero to One. Notes on Startups, or How to Build the Future. Crown Business 2014.

Luennoitsijan ilmoittama artikkelikokoelma.

Lisätietoja

Suositeltava suoritusajankohta: maisteriopintojen 1.vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu