x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATJOS32 Organisaatioiden kehittäminen ja konsultointi 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Vastuuhenkilö
Yrityksen johtamisen yliopistonlehtori ja yliopistotutkija sekä hallintotieteen yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X X
2016–2017 X X X
2017–2018 X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija kykenee hahmottamaan organisaatioiden ja organisaatioverkkojen monimuotoiset uudistumis- ja muutosprosessit hallittavina kokonaisuuksina. Hän tunnistaa organisaatioiden ja organisaatioverkkojen muutoksen ja kehittymisen yleiset lainalaisuudet ja menestystekijät osaten omalla toiminnallaan vaikuttaa niihin. Hän hallitsee konsultatiivisen organisaatioiden kehittämisen perustiedot ja -taidot. Opiskelija osaa soveltaa tutkimustietoa ja -menetelmiä asiantuntijaroolissa tehtävissä kehityshankkeissa. Hän osaa viedä läpi itsenäisesti ja/tai tiimin jäsenenä konsultatiivisen kehittämishankkeen asiakasorganisaation kanssa.

Sisältö

Asiantuntijatiedon ja konsultatiivisen palvelun tuottaminen asiakas- tai yhteistyöorganisaatiolle; Muutos- ja kehittämisprosessin (konsultaatioprosessin) hallinta ulkopuolisen tai sisäisen kehittäjän roolissa; Kehittämisprojektin johtaminen; Liikkeenjohdon konsultointi ja organisaatioiden kehittäminen toimialana ja ammattikäytäntönä; Konsultatiiviset menetelmät ja konsultointitaidot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmätyöskentely 40 t 0 t
Harjoitukset 4 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

Tiimikohtainen projekti ja projektiraportti. Yksilötyönä tehtävä kirjallisuuteen perustuva essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: maisteriopintojen 2.vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu