x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLVOA11 Kvalitatiiviset menetelmät 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Valtio-opin yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Kvalitatiivisten menetelmien kurssin suoritettuaan opiskelija omaa monipuoliset taidot laadullisten menetelmien soveltamiseen politiikan tutkimuksessa. Hän ymmärtää laadullisen tutkimuksen tieteenfilosofiset ja teoreettiset perusteet sekä laadullisten menetelmien mahdollisuudet ja rajoitteet. Opiskelija tuntee laadullisten menetelmien kirjon tekstianalyysistä haastattelumenetelmiin ja hallitsee myös internet-aineistojen analyysin perusteet. Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy valitsemaan oikeanlaisen laadullisen metodin tutkimuskysymyksensä ratkaisemiseen.

Sisältö

Johdantoluennot politiikan tutkimuksen tieteenfilosofisista ja metodologisista perusteista sekä kvalitatiivisten menetelmien kurssi harjoituksineen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu