x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATMAS17 Markkinoinnin erityiskysymyksiä 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Vastuuhenkilö
Markkinoinnin professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
30 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pakollinen opintokokonaisuus: Asiakaslähtöinen markkinointi -moduuli (25 op). Tämän jälkeen ensisijaisena opiskelijat, jotka ovat suorittaneet markkinoinnin opintosuuntaan liittyvän kandidaatintutkielman ja toissijaisena opiskelijat, jotka ovat suorittaneet muiden opintosuuntien aihepiiriin liittyvän kandidaatintutkielman.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää laajasti ja monipuolisesti markkinoinnin nykysuuntauksia. Opiskelija hahmottaa ja osaa kriittisesti arvioida tieteellisessä kirjallisuudessa ja käytännön liike-elämässä esiin nousseita, teoreettisesti relevantteja markkinoinnin ajankohtaisia erityiskysymyksiä.

Sisältö

Markkinoinnin erityiskysymyksiä on sisällöltään vaihtuva-alainen, markkinoinnin ajankohtaisiin teemoihin keskittyvä opintojakso.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, tentti ja harjoitustyöt

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit täsmentyvät vuosittain vaihtuvien teemojen mukaisesti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu