x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATMAS13 Markkinoinnin teoria 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Vastuuhenkilö
Markkinoinnin professori ja dosentti
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
30 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pakollinen opintokokonaisuus: Asiakaslähtöinen markkinointi -moduuli (25 op). Tämän jälkeen ensisijaisena opiskelijat, jotka ovat suorittaneet markkinoinnin opintosuuntaan liittyvän kandidaatintutkielman ja toissijaisena opiskelijat, jotka ovat suorittaneet muiden opintosuuntien aihepiiriin liittyvän kandidaatintutkielman.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KATMAS13 Markkinoinnin teoria 5 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää markkinoinnin tieteenalan vaiheittaista kehitystä ja keskeisiä piirteitä. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti tutkimusten kontribuutiota sekä relevanssia tiedeyhteisön, liike-elämän ja yhteiskunnan näkökulmista. Opiskelija osaa myös analysoida markkinoinnin teorian ajankohtaisia kehitysnäkymiä ja tulevaisuuden haasteita.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään tieteellisen tiedon tuottamisen periaatteisiin ja tieteenfilosofisiin lähtökohtiin markkinoinnin tieteenalan näkökulmasta. Opintojaksolla tarkastellaan markkinoinnin keskeisiä koulukuntia ja vertaillaan teoreettisia näkemyksiä kriittisesti tutkimuksen, käytännön ja metodologian kannalta. Opintojaksolla syvennytään myös tieteellisen kontribuution ja relevanssin käsitteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, tentti ja harjoitustyöt

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Baker, Michael J. & Saren, Michael: Marketing Theory. A Student Text, Sage, 2010.
2. Maclaran, Pauline, Saren, Michael, Stern, Barbara & Tadajewski, Mark: The SAGE Handbook of Marketing Theory, Sage, 2010.
3. Journal-artikkelit ja ajankohtaismateriaalia luennoitsijan osoituksen mukaan.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu