x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKYYHT2 Yhteiskunnan mittaaminen 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/YKY
Vastuuhenkilö
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoite on kehittää yhteiskuntaa koskevan määrällisen tiedon lukutaitoa. Opiskelija hallitsee perustasolla määrällisen tutkimuksen käsitteet sekä tuntee numeeristen aineistojen perustyypit ja rakentumisen tavat. Hän osaa myös esittää tutkimustietoa koskevia kysymyksiä ja arvioida numerotiedon luotettavuutta. Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää eri tavoin yhteiskunnasta ja ihmisistä kerättyä ja tuotettua tietoa sekä tietää, missä ja miten sitä kerätään ja missä sitä on saatavilla.

Sisältö

Kurssilla opetetaan yhteiskuntaa koskevan numerotiedon tuottamisen ja arvioinnin keskeiset käsitteet (joita ovat otos, otanta, edustavuus, reliabiliteetti, virhemarginaali, mittaustasot, validiteetti, kysymystyypit, vastaajakato, indeksit, mittarit). Näitä havainnollistetaan eri tieteenaloilta poimituin esimerkein. Kurssilla tutustutaan erilaisiin yhteiskuntatieteissä käytettyihin määrällisten aineistojen tyyppeihin sekä pohditaan millaisiin kysymyksiin ne antavat vastauksia. Luentojen sisältöjä harjoitellaan pienryhmissä ja yksilöharjoitteina.

Kurssilla käydään tiiviissä muodossa läpi keskeisiä tutkimuksen perusasioita ja osoitetaan opiskelijoiden itsenäisesti opiskeltaviksi soveltuvat kohdat Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston ylläpitämästä menetelmätietovarannosta:
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lisäksi suositellaan kirjallisuutta:

Alkula, Pöntinen & Ylöstalo (1994) Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Helsinki: WSOY.

Vilkka (2007) Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: Tammi.

Paananen, Juntto, Sauli (toim.) (1998) Faktajuttu. Tilastollisen sosiaalitutkimuksen käytännöt. Tampere: Vastapaino.

Lisätietoja

Suositeltava suoritusajankohta: 1. vuoden syksy.

Kurssi on osa sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman perusopintoja tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
YKYYHT2 Yhteiskunnan mittaaminen (verkkokurssi) Paikkakunnasta riippumaton opetus
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
YKYYHT2 Yhteiskunnan mittaaminen (verkkokurssi) Paikkakunnasta riippumaton opetus
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö