x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVS23 Työoikeuden syventävä opintojakso 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Yritysjuridiikan opintoja vähintään 25 op ja yritysjuridiikan kandidaatintutkielma tai muu soveltuva kandidaatintutkielma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee työoikeudellisen sääntelyn syvällisesti ja osaa ratkaista henkilöstön johtamiseen liittyviä juridisia ongelmia.

Sisältö

Syventyminen työoikeudelliseen sääntelyyn sekä perehtyminen työoikeuden erityiskysymyksiin ja ajankohtaisuuksiin. Mm. työvoiman vuokraus, työsopimuksen päättäminen, yhteistoiminta ja työturvallisuus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t

Opetus järjestetään I periodissa. Opintojakso on kuitenkin tentittävissä sekä syys- että kevätlukukaudella sähköisessä tenttijärjestelmässä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tiitinen, K-P. - Kröger, T.: Työsopimusoikeus. 2012 tai uudempi (luvut 9-18).

Lisäksi suoritettava yksi seuraavista:

Hietala, H. - Kaivanto, K.: Yhteistoimintalaki käytännössä. 2012 tai uudempi.

Saloheimo, J.: Työturvallisuus. Perusteet, vastuu ja oikeussuoja. 2006 tai uudempi.

Muu luennoitsijan ilmoittama kirjallisuusvaihtoehto.

Lisätietoja

Opintojakso on tentittävissä sekä syys- että kevätlukukaudella sähköisessä tenttijärjestelmässä.

Suositeltu suoritusajankohta: maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu