x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVS22 Sopimusoikeuden syventävä opintojakso 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Yritysjuridiikan opintoja vähintään 25 op ja yritysjuridiikan kandidaatintutkielma tai muu soveltuva kandidaatintutkielma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää syvällisesti sopimustyyppien moninaisuuden ja tuntee sopimusoikeudellisen sääntelyn yksityiskohdat. Opiskelija oivaltaa sopimusta koskevien juridisten seikkojen merkityksen vahvana osana yrityksen liiketoimintaosaamista.

Sisältö

Syventyminen mm. sopimusoikeudelliseen sääntelyyn, sopimuksen dynaamisuuteen, sopimusvastuuseen, sopimustyyppien moninaisuuteen sekä osakassopimuksiin. Perehtyminen erityisesti sopimusoikeudellisiin kysymyksiin osana yrityksen jatkuvasti muuttuvaa liiketoimintaympäristöä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t

Opetus järjestetään I periodissa. Opintojakso on kuitenkin tentittävissä sekä syys- että kevätlukukaudella sähköisessä tenttijärjestelmässä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suoritettava toinen seuraavista:
Haapio, H.: Next Generation Contracts: A Paradigm Shift. 2013.
Adlercreutz, A.: Avtalsrätt I. 2002.

Lisäksi yksi seuraavista:
Annola, V.A.: Sopimuksen dynaamisuus. 2003.
Norros, O.: Vastuu sopimusketjussa. 2007.
Pönkä, V.: Osakassopimuksen tavoitteet ja voimassaolon hallinta. 2008.

Lisätietoja

Opintojakso on tentittävissä sekä syys- että kevätlukukaudella sähköisessä tenttijärjestelmässä.

Suositeltu suoritusajankohta: maisteriopintojen 1. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu