x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA24 Yritysverotus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KATYVA24 Yritysverotus 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee eri yritysmuotojen verotukselliset erityspiirteet. Opiskelija osaa laskea yrityksen eri tulolähteiden, erityisesti elinkeinotoiminnan tulolähteen, verotettavat tulokset. Opiskelija tuntee yrityksen ja sen omistajien verotuksen kytkennät. Opiskelija osaa soveltaa yritysverotusta koskevia säännöksiä käytännön tilanteissa.

Sisältö

1. Eri yritysmuodot ja niiden verotuksen erityispiirteet
2. Yritysverotuksen peruskäsitteet
3. Elinkeinoverolain soveltamisala
4. Elinkeinotoiminnan tulon veronalaisuus ja menon vähennyskelpoisuus
5. Elinkeinotoiminnan tulolähteen tulojen ja menojen jaksottaminen
6. Yrityksen henkilökohtaisen tulolähteen ja maatalouden tulolähteen tulon laskeminen
7. Jaettavan yritystulon, tulo-osuuden ja osinkotulon verotus
8. Tappiontasaus
9. Ennakkoperintä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 27 t 0 t
Harjoitukset 15 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tentissä saa käyttää Verolait-kirjaa ja laskinta. Tentissä suoritetaan kerralla kirjallisuuden, luentojen ja harjoitusten sisältö.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Myrsky, Matti - Marianne Malmgrén: Elinkeinotulon verotus, 2014, tai uudempi painos.

2. Kiviranta, Esko: Maatilaverotus, luku 4 ja luvusta 6 alaluvut: Tulolähde ja yritysmuoto ja Tulolähde

3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:

 • Tuloverolaki 1535/92, Ve 101
 • L varojen arvostamisesta verotuksessa 1142/05, Ve 106
 • Laki elinkeinotulon verottamisesta 360/68, Ve 112
 • Maatilatalouden tuloverolaki 543/67, Ve 115
 • Tonnistoverolaki 476/2002, Ve 125
 • L eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden verohuojennuksista 299/2009, Ve 126
 • L asuintalovarauksesta verotuksessa 846/86, Ve 127
 • Ennakkoperintälaki 1118/96, Ve 201
 • L työnantajan sosiaaliturvamaksusta 366/63, Ve 206
 • L verotusmenettelystä 1558/1995, Ve 301
 • Verotililaki 604/2009, Ve 605

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu