x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATYVA22 Henkilöverotus 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KATYVA22 Henkilöverotus 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee Suomen tuloverojärjestelmän kokonaisrakenteen ja tuloverotuksen keskeisen käsitteistön. Opiskelija tuntee erityyppisten verovelvollisten verovelvollisuusaseman tuloverotuksessa ja hallitsee henkilöverotuksen keskeisen aineellisen sisällön. Opiskelija osaa soveltaa henkilöverotusta koskevia säännöksiä käytännön tilanteissa.

Sisältö

1. Tuloverojärjestelmä ja sen rakenne
? peruskäsitteet
? verovelvollisuuden määräytyminen
? tulolähdejako
? tulolajijako

2. Henkilöverotus
? verotettavan tulon laskeminen
? pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset
? ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset
? vero ja siitä tehtävät vähennykset
? tappiontasaus
? ennakkoperintä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 27 t 0 t
Harjoitukset 15 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot, harjoitukset ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Tentissä saa käyttää apuna Verolait-kirjaa ja laskinta. Tentissä suoritetaan kerralla kirjallisuuden, luentojen ja harjoitusten sisältö.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Myrsky - Räbinä: Henkilökohtaisen tulon verotus, 2014, tai uudempi painos.
 2. Opettajan vuosittain osoittamat 2-3 artikkelia.
 3. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
 • Tuloverolaki 1535/92, Ve 101
 • Tuloveroasetus 1551/92, Ve 102
 • VeroHp verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista, Ve 103
 • VeroHp verovapaista matkakustannusten korvauksista, Ve 104
 • Maatilatalouden tuloverolaki 543/67, Ve 115
 • Laki korkotulon lähdeverosta 1341/90, Ve 134
 • Sairausvakuutuslaki 1224/2004 (lyhennysote), So 111
 • Ennakkoperintälaki 1118/96, Ve 201
 • Ennakkoperintäasetus 1124/96, Ve 202
 • VeroHp ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määristä, Ve 203

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu