x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAA13 Laskentatoimi ja talousjohtaminen 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa aikaisempaa laajemmin ja yksityiskohtaisemmin tuottaa, analysoida, arvioida ja välittää keskeistä johdon laskentainformaatiota. Opiskelija ymmärtää johdon laskentatoimen roolin sekä laskentajärjestelmien arvioinnin ja kehittämisen merkityksen talous- ja liiketoimintajohtamisen tukena sekä yrityksen kilpailutekijänä. Opiskelija osaa hahmottaa johdon laskentatoimen keskeisiä tutkimusteemoja.

Sisältö

Opintojakson aihealueita ovat mm.: Laskentatoimi yrityksen talousjohtamisen tukena; Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa; Tunnusluvut ja mittarit talousjohtamisen välineinä; Budjetoinnin erityiskysymyksiä; Investoinninlaskennan erityiskysymyksiä ja Tulosyksikköorganisaation talousjohtaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 34 t 0 t
Harjoitukset 12 t 16 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojaksoon sisältyy harjoitus/harjoituksia, sekä tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Bhimani – Horngren -  Datar -  Foster: Management and Cost Accounting, Prentice Hall, uusin painos. Luennoitsijan ilmoittamin osin.

2. Malmi - Peltola - Toivanen: Balanced Scorecard: rakenna ja sovella tehokkaasti, Talentum, 2006.

3. Partanen: Talousviestintä johtamisen tukena, Talentum, 2007.

4. Luentomateriaali opintojakson kurssisivuilla.

5. Lisäksi luennoilla ilmoitettava materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suorittamisajankohta kandidaattiopintojen 2. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu