x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAS17 Konsernitilinpäätös I 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KATLAS17 Konsernitilinpäätös I 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee konsernitilinpäätöksen tavoitteet ja keskeisen sisällön sekä osaa laatia suomalaisia tytäryrityksiä sisältävän konsernin konsernitilinpäätöksen.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Konsernin käsite; Konsernitilinpäätös; Sisäisten erien eliminointi; Sisäisen omistuksen eliminointi; Laskennalliset verovelat ja -saamiset; Vähemmistöosuuden erottaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Harjoitukset 10 t 20 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojaksoon sisältyy harjoitus/harjoituksia, sekä luentoihin ja muihin materiaaleihin pohjautuva tentti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Englund, Tomi & Prepula, Eero & Riistama, Veijo & Tuokko, Yrjö: Konsernitilinpäätös kirjanpitolain mukaan, SanomaPro, viimeisin päivitys, luvut 1 ja 2.

2. Luentomateriaali opintojakson kurssisivuilla.

3. Lisäksi vaaditaan luennoilla ilmoitettava materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suorittamisajankohta maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu