x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAS15 Laskentatoimen teoria ja IFRS II 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Riittää, että pakollinen edeltävä opintojakso on suoritettu ennen ko. opintojakson tenttiin ilmoittautumista.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset IFRS-standardien arvostus- ja jaksotussäännöt sekä niiden teoreettiset perusteet. Hän osaa arvioida niitä itsenäisesti ja kykenee esittämään perustellusti niitä koskevia parantamisehdotuksia.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Laskentatoimen teoria ja IFRS-standardien arvostus- ja jaksotussäännöt; Käyvän arvon määrittäminen; Aineelliset ja aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet; Vaihto-omaisuus ja pitkäaikaishankkeet; Rahoitusinstrumentit ja sijoitusomaisuus; Omaisuuserien arvon alentuminen; Velat ja varaukset sekä ehdolliset velat ja varat; Oma pääoma; Tuotot ja kulut; Erityiskysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 20 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Opintojakso koostuu luennoista, harjoitustyöstä/- töistä, sekä tentistä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Mackenzie, Bruce & Coetsee, Danie & Njikizana, Tapiwa & Selbst, Edwin & Chamboko, Raymond & Colyvas, Blaise & Hanekom, Brandon: Wiley IFRS 2015, Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards.

2. Haaramo, Virpi & Palmuaro, Sirkku & Peill, Elina: IFRS-raportointi, Talentum Media Oy, viimeisin päivitys luennoitsijan ilmoittamin osin.

3. Luentomateriaali opintojakson kurssisivuilla.

4. Harjoitustyö: Ohjeet harjoitustyön tekemiseen löytyvät opintojakson kotisivuilta.

5. Lisäksi vaaditaan luennoilla ilmoitettava materiaali.

Lisätietoja

Suositeltu suorittamisajankohta maisteriopintojen 1. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu