x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATLAS25 Johdon laskentatoimen teoria 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on syventää opiskelijan tietoja ja valmiuksia johdon laskentatoimessa ajatellen sekä vaativia yrityksen talousjohdon tehtäviä että pro gradu –työskentelyä ja mahdollisia jatko-opintoja. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee teorian käsitteen ja sen erilaisten roolien merkityksen johdon laskentatoimen tutkimuksessa. Hän myös kykenee lukemaan ja käyttämään tieteellisiä tekstejä analyyttisesti ja tarvittaessa kriittisesti.

Sisältö

Opintojakso kattaa johdon laskentatoimen teorian eri ulottuvuuksia laajasti ja monitahoisesti. Jaksoon liittyvä luentokurssi keskittyy teorian erilaisiin rooleihin johdon laskentatoimessa. Samalla syvennetään opiskelijan tietämystä johdon laskentatoimen ajankohtaisista teemoista kuten tuloskortti, toimintolaskenta, johdon laskentatoimi yritysverkoissa ja johdon laskentatoimen muutos.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Kurssilla sovelletaan prosessioppimisen periaatetta ja opiskelijoilta edellytetään huolellista valmistautumista kullekin kokoontumiskerralle päiväkohtaisen ohjelman ja opettajan ohjeistuksen mukaisesti. Kurssilla korostetaan vuorovaikutteista oppimista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Opintojakson vaatimuksiin kuuluu opettajan luentokurssin ohjelmaan sisällyttämä kirjallinen aineisto sekä kontaktiopetuksen aikana esille nousevat asiat. Tuntiaktiivisuus vaikuttaa arvosanaan 20 %:n painolla kuitenkin niin, että tentti on aina erikseen läpäistävä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Macintosh, Norman B. & Quattrone, Paolo. (2010). Management Accounting and Control Systems: An Organizational and Sociological Approach. Wiley & Sons,
2. Mitchell, F., Nørreklit, H. & Jakobsen, M. (2013) Routledge Companion to Cost Management, Routledge.
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali
Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Suositeltu suorittamisajankohta maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu