x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALTUS16 Tutkimusmenetelmät 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, turvallisuushallinto
Vastuuhenkilö
Turvallisuushallinnon professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
HALTUS16 Tutkimusmenetelmät 10 op

Osaamistavoitteet

Perehdyttää tieteellisten menetelmien käyttöön ja metodologisiin kysymyksiin tutkittaessa turvallisuutta, poliisin hallintoa, organisaatioita ja johtamista yleensä sekä rikollisuuden eri lajien tutkinnassa, sekä tieteelliseen kirjoittamiseen ja keskusteluun.

Sisältö

1 Hallinnon, organisaatioiden ja johtamisen tutkimuksen keskeiset tutkimustyypit ja menetelmät
2 Keskeiset metodologiset kysymykset
3 Itsenäisen tutkimussuunnitelman ja tutkimusraportin laadinta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Essee  3 op
suomeksi
Harjoitustyö(t)  5 op
suomeksi

1 Luentosarja hallinnon, organisaatioiden ja johtamisen tutkimuksesta ja tutkimusmenetelmistä (2op)
2 Kirjallisuus (3op)
3 Tutkimusseminaari (5op)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1 Heikkilä, Tarja: Tilastollinen tutkimus. Edita, Helsinki 1998 TAI vaihtoehtoisesti Alkula-Pöntinen-Ylöstalo: Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. WSOY, Porvoo 1999. 3.painos.

2 Hirsjärvi-Hurme: Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Yliopistopaino, Helsinki 2000 TAI vaihtoehtoisesti Tuomi-Sarajärvi: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Jyväskylä 2002.

3 Hirsjärvi-Remes-Sajavaara: Tutki ja kirjoita. Tammi, Helsinki 2000.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu