x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHAS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Professorit
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X X X
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä keskustelua.

Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa soveltaa niitä.

Sisältö

1 Lukukauden kestävä tutkimusseminaari.

2 Itsenäinen tieteellinen tutkielma, jonka tulee osoittaa kykyä ymmärtää ja soveltaa tieteenalan teoriaa ja tutkimusmenetelmiä jonkin hallintotieteellisesti mielenkiintoisen ongelman rajaamiseen ja käsittelyyn.

3 Kirjallinen kypsyysnäyte: Koe suoritetaan yleisenä tenttipäivänä sen jälkeen, kun tutkielma on toimitettu tarkastajille ja kun siihen on saatu lupa oppiaineen professorilta. Kypsyyskokeessa kirjoitetaan noin 1 arkin laajuinen essee tentaattorin määräämästä tutkielmaan liittyvästä aiheesta. Kypsyyskoe tarkastetaan vain sisällön osalta, mikäli jo aiemmin kandidaatintutkielman yhteydessä on suoritettu vastaava kypsyysnäyte. Lisäksi seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 30 t 0 t

Seminaarien alkamisajankohdat ilmoitetaan vuosittain

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Tiedonhankintataitojen opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opiskelija osallistuu tutkimusseminaariin.

Pro gradu -tutkielma on yliopistollinen opinnäyte, jonka tekemisessä opiskelijan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opiskelun ja tutkimuksen eettisiä periaatteita opetussuunnitelmassa kuvattujen osaamistavoitteiden pohjalta.

Jättäessään opinnäytteensä tarkastettavaksi opiskelijan edellytetään tuntevan ja noudattavan oman tutkintonsa tason mukaisia hyviä tieteellisiä käytäntöjä, ks. Tampereen yliopiston tutkijakoulun antama ohjeet hyvän tieteellisen käytännön osaamistavoitteista eri tutkintotasoilla: https://intra.uta.fi/portal/documents/159280/362455/htk_tutkintojen_opseissa_ohje_15102014.pdf/8c8044f5-b127-42b8-9ee8-9d99277d0877

Hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi 1.8.2015 alkaen jokainen pro gradu -tutkielma tarkastetaan Turnitin -plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen tutkielman arvostelua. Tarkastuksen tekee tutkielman ohjaaja.

1.8.2015 alkaen pro gradu -seminaari ja -tutkielma jakautuu neljään 10 opintopisteen osasuoritukseen. Seminaarin ohjaaja antaa tarkemmat ohjeet opintopisteiden kertymisestä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu