x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHAS15 Julkisen politiikan toimeenpano ja arviointi 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
150 op.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Kurssin tarkoituksena on perehdyttää opiskelija käytännön harjoituksen avulla yhden hallinnonalan tai politiikkateeman politiikkaprosessin kulkuun sekä kehittämiseen ja arviointiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa suomalaisen julkishallinnon sisältöalueet sekä osaa arvioida niiden toimintatapojen ja substanssin vaikutuksia hallinnon toimintaan sekä poikkihallinnolliseen koordinointiin. Opiskelija hallitsee hyvin yhden politiikka-analyysin osa-alueen kirjallisuuden ja on tutustunut viimeisimpään tutkimukseen tällä alueella. Opiskelija kykenee analysoimaan politiikkalinjauksen (policy) taustoja, toimeenpanoa ja päämääriä sekä tuottamaan ryhmässä tutkimukseen perustuvan politiikkalinjauksen kehittämiseen tai arviointiin liittyvän empiirisen raportin.

Sisältö

Kurssilla syvennetään politiikka-analyysin käsitteistön tuntemusta ja perehdytään julkisten asiantuntijaorganisaatioiden ohjauksen problematiikkaan sekä harjoitellaan käytännössä politiikka-analyysin tekemistä. Kurssilla opiskelija tutustuu tarkemmin yhden hallinnonalan sisältöalueisiin, politiikkadokumentteihin, toimintaan ja erityispiirteisiin sekä rakentaa tutkimusasetelman politiikka-analyysiä hyödyntäen. Kurssi toteutuksen ja arvioinnin painopiste on ryhmätyönä toteutettavassa empiirisessä työssä ja sen esittelyssä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Ryhmätyöskentely 50 t 50 t
Seminaari 8 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Opintojakson aikana opiskelijat laativat itsenäisen harjoitustyön luennoilla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla erikseen ilmoitettava kirjallisuus ja muu materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu