x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHAS20 Hallintotieteen teoriat ja käsitteet 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Jakso perehdyttää teoreettisiin näkökulmiin, jotka auttavat ymmärtämään, miten julkiset organisaatiot toteuttavat poliittisia päämääriä, miten ne järjestävät omat tehtävänsä, ja miten julkiset organisaatiot ovat yhteydessä muihin julkisen sektorin toimijoihin ja keskeisiin eturyhmiin.

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa opiskelijalle kuvan hallinnon mikro- ja makroteorioista julkisissa organisaatioissa. Opiskelija ymmärtää, miten julkisen hallinnon toimintaa ohjataan ja mitä valinnanmahdollisuuksia julkisen sektorin organisaatioilla on järjestää omat tehtävänsä. Jakso suoritettuaan opiskelija ymmärtää julkisen sektorin organisaation erityispiirteet. Opiskelija tuntee julkisen hallinnon ajattelutapojen tärkeimmät muutokset ja ymmärtää niiden yhtymäkohdat hallinnon rakenteiden kehitykseen. Opiskelija osaa arvioida hallintotieteellisten oppien soveltuvuutta julkisen hallinnon käytännön toimintaan.

Sisältö

Luentosarjalla esitellään keskeisiä julkisen hallinnon järjestämisen periaatteita ja niihin liittyvien ajatustapojen muutoksia. Muutosten ohella järjestäytymisen muodot kytkeytyvät julkisten ja yksityisten organisaatioiden eroavuuksiin ja yhtäläisyyksiin sekä julkisia ja yksityisiä piirteitä yhdistäviin organisoitumisen sekamuotoihin. Hallinnon ajattelutavoista etsitään syitä ja tulkintoja sille, miksi julkisen hallinnon muodot ovat eriytyneet moninaiseksi ja monitasoiseksi organisaatioiden joukoksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t
Itsenäinen työskentely 0 t 20 t
Seminaari 10 t 0 t
Kirjatentti 4 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla erikseen ilmoitettavat aineistot.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu