x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALYAS99 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Vastuuhenkilö
Aluetieteen professori, ympäristöpolitiikan professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X X
2016–2017 X X X
2017–2018 X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Seminaarimainen työskentely tukee pro gradu -tutkielman laadintaa. Pro gradu –tutkielman suorittamiseen sisältyy kirjallinen kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte tarkastetaan vain sisällön osalta, mikäli opiskelija on suorittanut kypsyysnäytteen myös kandidaatintutkielmaan liittyen.

Osaamistavoitteet

Seminaari syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielmansa sekä käymään tutkielmia koskevaa tieteellistä keskustelua. Seminaarin suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella tieteellisen tutkimustehtävän ja esitellä sen vertaisryhmälle. Hänellä on myös kyky perehtyä toisten tekemään tutkimukseen ja kommentoida sitä. Seminaarissa opiskelija laatii ideapaperin ja tutkimussuunnitelman sekä käynnistää gradun tiedonhankinta- ja kirjoitusprosessin. Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa soveltaa niitä.

Sisältö

Seminaarityöskentelyn yhteydessä käsitellään osanottajien laatimia ideapapereita, tutkimussuunnitelmia, käsikirjoituksia ja valmistuneita pro gradu -tutkielmia. Tarvittaessa seminaarissa pidetään lyhyitä virikeluentoja tutkielman tekemiseen liittyvistä aiheista. Seminaarityöskentelyä varten voidaan muodostaa aiheenmukaisia ryhmiä. Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus. Seminaarin yhteydessä laadittava pro gradu –tutkielma osoittaa, että opiskelija osaa soveltaa opintojensa aikana kertyneitä taitoja ohjatussa itsenäisessä tieteellisessä työskentelyssä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 40 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi

Pro gradu -tutkielma on yliopistollinen opinnäyte, jonka tekemisessä opiskelijan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opiskelun ja tutkimuksen eettisiä periaatteita opetussuunnitelmassa kuvattujen osaamistavoitteiden pohjalta.

Jättäessään opinnäytteensä tarkastettavaksi opiskelijan edellytetään tuntevan ja noudattavan oman tutkintonsa tason mukaisia hyviä tieteellisiä käytäntöjä, ks. Tampereen yliopiston tutkijakoulun antama ohjeet hyvän tieteellisen käytännön osaamistavoitteista eri tutkintotasoilla: https://intra.uta.fi/portal/documents/159280/362455/htk_tutkintojen_opseissa_ohje_15102014.pdf/8c8044f5-b127-42b8-9ee8-9d99277d0877

Hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi 1.8.2015 alkaen jokainen pro gradu -tutkielma tarkastetaan Turnitin -plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen tutkielman arvostelua. Tarkastuksen tekee tutkielman ohjaaja.

1.8.2015 alkaen pro gradu -seminaari ja -tutkielma jakautuu neljään 10 opintopisteen osasuoritukseen. Seminaarin ohjaaja antaa tarkemmat ohjeet opintopisteiden kertymisestä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu