x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALYAS13 Tutkimus ja teoria 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Vastuuhenkilö
Aluetieteen professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
HALYAS13 Tutkimus ja teoria 10 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys, Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Opintojakso kehittää opiskelijan itsenäisiä valmiuksia asettaa tutkimustehtävä ja muodostaa sitä tukeva teoreettinen näkökulma käsitteiden avulla. Tätä varten opintojaksolla perehdytään ihmistieteellisen tutkimuksen keskeisiin metodologisiin suuntauksiin ja niihin sisältyviin oletuksiin sopivista tutkimusmenetelmistä, tieteellisen tiedon luonteesta sekä tutkimuksen yhteiskunnallisesta tehtävästä. Opintojaksolla opitaan löytämään tutkimusaiheen kannalta oleellista lähdekirjallisuutta sekä harjaannuttamaan omaa teoreettisen ajattelun ja työskentelyn tapaa.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija perehtyy asiantuntijatiedon tuottamisen erilaisiin muotoihin ja tutustuu teoriaan käytännössä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää näkökulman keskeisen merkityksen tutkimusprosessissa ja osaa muodostaa tutkimuksen näkökulman itsenäisesti. Opintojakso antaa myös valmiuksia tutkimustiedon kriittiseen lukutaitoon. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tutkimuksen metodologisten suuntausten ominaispiirteet ja niiden väliset jännitteet. Hän tunnistaa tutkimuksesta sen lähtökohdat rajoituksineen ja kykenee tämän perusteella arvioimaan asiantuntijatiedon pätevyyttä. Lisäksi opiskelija ymmärtää opintojakson suoritettuaan miten tutkimuksen yhteiskunnalliset sidokset rakentuvat ja hän osaa arvioida tiedon tuottamisen ehtoja sekä omassa asiantuntijatyössään että muiden tuottaman tiedon osalta.

Sisältö

Opintojakson luento-osuus sisältää ihmistieteellisen tutkimuksen metodologiset nykysuuntaukset, joita tarkastellaan tutkimuksen, teorian ja yhteiskunnan välisiä moninaisia sidoksia painottaen. Opintojaksolla tehdään myös luennoilla käsiteltyihin asioihin liittyvä harjoitustyö.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Seminaari 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  10 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Oppimispäiväkirjaa arvioidaan erityisesti huomioiden opiskelijan kyky luennolla esitettyjen asioiden pohdintaan ja kommentointiin, ei luennon asioiden toistamiseen. Päiväkirjan tavoitteena on kehittää kriittistä ajattelua, kykyä erottaa olennainen epäolennaisesta ja kykyä esittää ajatuksia.

Lisätietoja 

oppimispäiväkirja ja teoriaekskursio

Luennot suoritetaan laatimalla oppimispäiväkirja. Ryhmätyönä toteutettava teoriaekskursio suoritetaan laatimalla ekskursioraportti. Teoriaekskursiossa harjoitellaan teoreettisen näkökulman muodostamista käytännössä. Sen lähtökohtana on ajankohtainen aihe, jota työryhmät lähestyvät jostakin opintojaksolla käsiteltävästä metodologisesta näkökulmasta. Ekskursion kuluessa teoreettista näkökulmaa tarkennetaan ja kehitetään aiheen ja näkökulman kannalta keskeisten käsitteiden avulla. Harjoitustyötä tukevaa teoreettista keskustelua jäljitetään tieteellisistä aikakauslehdistä ja tutkimuskirjallisuudesta, tavoitteena oppia muodostamaan asiantuntijatietoa. Harjoitustyöraportti sisältää matkakertomuksen, eli kuvauksen teoreettisen näkökulman löytymisen ja jäsentymisen vaiheista, sekä teesin, joka on teoreettinen väite tarkasteltavasta aiheesta. Teesi perustuu myös tieteelliseen kirjallisuuteen. Harjoitustyöt käsitellään yhteisessä paneelissa, joka sisältää raportin esittämisen, itsearvioinnin ja kokemuksiin perustuvan kehityskeskustelun.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Häkli, Jouni: Meta Hodos – Johdatus ihmismaantieteeseen. Vastapaino, Tampere 1999.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu