x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALYAS12 Tila, paikka ja aika 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Vastuuhenkilö
aluetieteen yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
HALYAS12 Tila, paikka ja aika 10 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija tilallisuuden dynamiikkaan. Opiskelija laajentaa ja syventää osaamistaan teoreettisista ja metodologisista näkökulmista tilaan, paikkaan ja aikaan.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tunnistamaan moniin yhteiskunnallisiin ja luonnonprosesseihin kiinteästi liittyviä tilallisia ja ajallisia ulottuvuuksia. Opintojaksolla tarkastellaan erilaisten prosessien paikantumisen erityisyyttä sekä yhtä aikaa vaikuttavaa tilallisuuden skaalautuvaa luonnetta. Erilaisia tapaustutkimusten kautta opiskelija saa valmiudet tilallisuuden ja ajallisen muutoksen käsitteellistämiseen. Lukupiirissä opiskelija tutustuu alan ajankohtaiseen kansainväliseen kirjallisuuteen ja oppii tulkitsemaan erilaisia käsitteellisiä keskusteluja.

Sisältö

Opintojaksolla avataan keskeisimpiä tilaan ja paikkaan liittyviä teoreettisia jäsennyksiä. Tilateoreettisia jäsennyksiä tarkastellaan erityisesti muutosprosessien sekä kokemuksellisuuden näkökulmista. Opintojakson keskeisinä teemoina ovat ylirajaiset käytännöt, paikkojen aistipaikantuminen sekä aika–tilojen muotoutuminen. Luennoilla tarkastellaan kaupungin kokemuksellisuutta, erilaisten suunnitteluprosessien paikantumista sekä arjen sosio-tilallista rakentumista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Lukupiiri 16 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

luennot, lukupiiri ja essee

Luentojen ja lukupiirin lisäksi opiskelija kirjoittaa näkökulmaesseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukupiirin kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu