x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA41 Valtiosääntöoikeuden ja ihmisoikeustutkimuksen erikoistumisjakso 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden apulaisprofessori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi sen jälkeen, kun opiskelija on hankkinut perustiedot valtiosääntöoikeudesta sekä kansainvälisen ja EU-oikeuden asemasta ja vaikutuksista kansallisessa oikeusjärjestyksessä.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Osaamistavoitteet

Jaksolla perehdytään valtiosääntöoikeudelliseen argumentaatioon ja ajankohtaiseen perus- ja ihmisoikeuskeskusteluun. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää valtiosääntöoikeudellisten jännitteiden ja instituutioiden välisen vuorovaikutuksen merkitystä oikeusjärjestyksen sisältöön. Opiskelija tuntee opintojakson suoritettuaan sisällöllisen valtiosääntöoikeuden keskeisiä kysymyksiä kuten perus- ja ihmisoikeuksien vaikutustapoja, EU:n asemaa valtiosäännön kannalta sekä perustuslakien ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvonnan merkityksiä. Opiskelija pystyy perustellusti analysoimaan niin kansallista kuin kansainvälistä tulkintakäytäntöä.

Sisältö

? Ajankohtainen kansallinen ja kansainvälinen oikeuskäytäntö ja tutkimus
? Kotimaisen valtiosääntöoikeuden suhde eurooppalaiseen valtiosääntöoikeuteen ja kansainvälisiin ihmisoikeuksiin ja niiden soveltamiskäytäntöön
? Oikeuden muutosdynamiikka
? Oikeustapausanalyysi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Itsenäinen työskentely 40 t 0 t
Kirjatentti

Opintojakson sisältö ja toteutustapa seuraa ajankohtaista oikeuskäytäntöä ja tutkimusta. Jakso toteutetaan tyypillisesti verkkotyöskentelypainotteisena harjoitusseminaarina, jossa käsitellään valtiosääntöoikeudellisesti merkittävimpiä tuoreita oikeustapauksia kotimaisilta, eurooppalaisilta ja ulkomaisilta tuomioistuimilta sekä aihetta koskevaa tutkimusta. Opiskelija laatii jaksolla oikeustapausanalyysin yhdestä tai samaan teemaan liittyvästä useammasta konkreetista oikeustapauksesta.

Opetus alkaa orientoivalla luennolla/seminaaritapaamisella, jossa selostetaan opintojakson ideaa ja esitellään joitakin oikeustapauksia ja teemoja analyysin pohjaksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

sis. harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaali ilmoitetaan tarkemmin opetusohjelmassa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu