x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA63 Viestintä- ja informaatio-oikeus 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
julkisoikeuden yliopistonlehtori / yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee viestintä- ja informaatio-oikeuden keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä itsenäisesti erilaisiin oikeudellisiin kysymyksiin. Opiskelija ymmärtää, kuinka viestintäoikeus on oikeudellista tutkimusta, jossa tarkastellaan ongelmalähtöisesti ja perinteiset oikeudenalojen rajat ylittäen viestinnän eri tapoihin kohdistuvien normistojen soveltamisalaa, sisältöä ja leikkauspisteitä sekä sääntelyn merkitystä ja vaihtoehtoja. Informaatio-oikeuden osalta opiskelija hahmottaa ennen kaikkea julkisuusperiaatteen toteuttamiseen ja rajoituksiin, henkilötietojen käsittelyyn ja suojaamiseen, viestinnän sisällöllisiin puitteisiin sekä tietoturvaa koskeviin kysymyksenasetteluihin liittyvän säännöstön systematiikan ja kykenee muodostamaan sen perusteella itsenäisiä informaatio-oikeudellisia tulkintoja.

Sisältö

Viestintä- ja informaatio-oikeuden jaksolla opiskelija perehtyy luentojen, harjoitusten ja kirjallisuuden avulla oikeudelliseen sääntelyyn ja päätöksentekoon, jonka kohteena ovat yhtäältä erilaiset viestinnän muodot, keinot, sisällöt ja toteuttamistavat sekä toisaalta informaation tuottaminen, käsittely, välittäminen ja hyödyntäminen. Viestintä- ja informaatio-oikeudessa tunnistetaan, analysoidaan ja systematisoidaan erilaisia viestintään ja informaatioon kohdistuvan oikeudellisen sääntelyn sisältöjä ja soveltamistilanteita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Kirjatentti

Luento-opetuksen yhteydessä kirjoitetaan harjoitustöitä ja tentitään kurssikirjallisuus opettajan osoittamalla tavalla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla suoritetaan opettajan osoittamalla tavalla seuraavat teokset:

1. Riku Neuvonen: Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet

2. Mikko Hoikka - Riku Neuvonen - Pauli Rautiainen: Viestintämarkkinaoikeus

3. Muu opetusohjelmassa ilmoitettava kirjallisuus

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu