x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA61 Julkiset hankinnat 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan julkisen palvelu- ja tavaratuotannon hankintasääntelyä, kilpailutuksen toteuttamista ja siihen sisältyviä oikeudellisia ongelmia erityisesti julkisen vallan käytön näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää julkisten hankintojen alaan kuuluvia oikeudellisia kysymyksiä hankintayksiköiden sekä viranomais- ja sopimustoiminnan näkökulmista. Hän hallitsee kilpailutuksen oikeudellista substanssiosaamista keskeisen julkisen palvelu- ja tavarakilpailutuksen osa-alueilta. Opiskelija osaa nähdä
julkisen vallan velvoitteiden ja palvelujen tuotteistamisen
mahdollisuudet ja keskeiset oikeudelliset ongelmat.

Sisältö

-Hankintasääntelyn tausta, sisältö, tavoitteet ja soveltamisala
-Hankintalakiuudistus, sen sisältö ja merkitys -Tarjouspyynnön sisältö ja yleiset ja erityiset hankintamenettelyt
-Sidosyksikköhankinnat ja hankintayksiköiden yhteistoiminta julkisissa hankinnoissa
-Kilpailutus, hinta ja laatu julkisissa hankinnoissa -Julkisuus ja salassapito julkisissa hankinnoissa -Hankintapäätös ja -sopimus sekä oikeusturvakeinot julkisissa hankinnoissa
-Julkisten hankintojen substanssikysymykset; erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnat

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Luento ja tentti, jossa suoritetaan myös luentoa täydentävä kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tiedot tentittävästä aineistosta ilmoitetaan opinto-ohjelmassa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu