x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA23 Kunnallisoikeus 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
HALJUA23 Kunnallisoikeus 5 op

Yleiskuvaus

Opintojakso käsittelee kunnallisen itsehallinnon asemaa ja keskeisiä kunnallisoikeudellisia kysymyksiä osana oikeusjärjestystä.

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kunnan itsehallinnollisen aseman perusteet ja tuntee kunnan tehtäviä ja toimialakysymyksiä sekä tuntee kunnallisen luottamushenkilöjärjestelmän oikeudelliset perusteet. Hän on myös omaksunut kuntien päätöksenteon, johtamisen ja viranomaistoiminnan oikeudellisen perustan keskeisen sisällön sekä tunnistaa kunnallistalouden oikeudellisen sääntelyn keskeiset erityispiirteet. Lisäksi opiskelija kykenee tarkastelemaan analyyttisesti julkisen ja yksityisen toiminnan rajapinnan kysymyksiä oikeudelliselta kannalta.

Sisältö

- Kunnallisoikeus ja kunnallisen itsehallinnon oikeudelliset ulottuvuudet
- Kunnan toimialan ja tehtävien määräytyminen
- Kunnan jäsenyys ja asukkaiden vaali- ja osallistumisoikeudet
- Kunnan luottamushenkilöt, toimielimet ja päätöksenteko
- Kunnan henkilöstö ja kunnan johtamisen oikeudelliset periaatteet
- Kunnan palvelu- ja viranomaistoiminta
- Kunnan ja kuntakonsernin talouden ohjaus ja valvonta
- Kuntien julkis- ja yksityisoikeudellinen toiminta
- Oikeusturva kunnallishallinnossa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

1. Heuru - Mennola - Ryynänen: Kunta - Kunnallisen itsehallinnon perusteet. Helsinki 2008. Saatavana e-julkaisuna.

2. Harjula-Prättälä: Kuntalaki - Tausta ja tulkinnat. 8. uud.p. Talentum 2012 tai Hannus-Hallberg-Niemi: Kuntalaki. WSOY 2009.

3. Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirja (SopS 65/ ja 66/1991)

4. Yksityiskohtainen perehtyminen seuraavaan lainsäädäntöön: Suomen perustuslaki 731/1999, luvut 1-2 ja 11, Kuntalaki 365/1995, Vaalilaki 714/1998, luku 11, Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009.Luennoilla ilmoitettavat säädökset.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu