x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SISYY022 Luottamustehtävissä toimiminen 3–10 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/SIS
Vastuuhenkilö
Informaatiotieteiden yksikkö, opintoasiain päällikkö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Aktiivisesta toiminnasta yliopiston luottamustehtävissä voidaan lukea hyväksi enintään 10 opintopistettä kandidaatin tai maisterin tutkintoon. Hyväksilukeminen tapahtuu opiskelijan hakemuksesta viimeistään vuoden kuluttua luottamustehtävän päättymisestä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija sen suoritettuaan:
-ymmärtää organisaation toimintaa, erityisesti asioiden valmistelua ja päätöksentekoa
-tuntee keskeiset organisaation toimintaa ohjaavat normit ja periaatteet
-pystyy vaikuttamaan yhteisiin asioihin rakentavasti, vastuullisesti ja erilaisia näkökulmia huomioon ottaen
-toimii aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti erilaisissa ryhmissä.

Sisältö

Kustakin seuraavasta luottamustehtävästä (a-d) luetaan hyväksi 3 op:
a) vähintään lukuvuosi yliopistolain tai yliopiston johtosäännön mukaisessa yliopiston monijäsenisessä toimielimessä (yliopistokollegio, hallitus, muutoksenhakulautakunta ja tieteenalayksikön johtokunta)
b) vähintään lukuvuosi erillisyksikön neuvottelukunnassa, yliopiston opintotukilautakunnassa tai tieteenalayksikön tai tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmässä
c) vähintään lukuvuosi ainejärjestön hallituksessa
d) vähintään lukuvuosi ylioppilaskunnan luottamustehtävissä (edustajiston tai hallituksen jäsenenä tai valiokunnan tai jaoston puheenjohtajana).

Toimiminen samassa luottamustehtävässä voidaan lukea hyväksi vain kerran.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Raportti luottamistehtävissä toimimisesta  Essee 
suomeksi

Arviointia varten opiskelija laatii raportin, jossa kuvaa toimintaansa luottamustehtävissä ja reflektoi kertynyttä osaamistaan. Raportti on laajuudeltaan vähintään 2 sivua. Siinä tulee kertoa mm.
-omat henkilö- ja yhteystiedot
-missä luottamustehtävässä olet toiminut, kuinka kauan, kuinka aktiivisesti
-mitä katsot oppineesi, millaisia taitoja on karttunut
-missä olet onnistunut, miten asioiden valmistelua voisi kehittää
-miten voit hyödyntää kokemustasi jatkossa.

Mikäli luottamustehtäviä on hoidettu muussa kuin informaatiotieteiden yksikön johtokunnassa tai yksikön opetussuunnitelmatyöryhmissä, tulee raportin mukaan liittää todistus luottamustehtävän hoitamisesta. Todistuksen tulee olla hallintoelimen vastuuhenkilön antama. Todistuksesta tulee käydä ilmi tehtävät, tehtävien ajankohta, ja laatu sekä opiskelijan aktiivisuus.

Raportti ja mahdolliset liitteet palautetaan yksikön toimistoon.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö