x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS62 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
ITIS62 Pro gradu -tutkielma 40 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään tutkimusprosessiin tekemällä oppien, alkaen tutkimuksen suunnittelusta ja päätyen tutkimuksen raportointiin.

Pro gradu -tutkielman tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa ja valmiutta tieteelliseen esitystapaan ja kirjalliseen ilmaisuun. Kypsyysnäytteen tulee osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- hallitsee tutkimusprosessin kokonaisuutena
- osaa valita relevantin tutkimusaiheen, tuntee aihealueen keskeisen taustakirjallisuuden
- osaa määritellä tutkimuskysymykset ja pystyy hyödyntämään valitsemiaan tutkimusmenetelmiä
- pystyy argumentoimaan suullisesti ja kirjallisesti, tekemään päätelmiä, analysoimaan aineistoa ja johtamaan siitä tuloksia
- kykenee raportoimaan tutkimuksestaan käyttäen tieteellistä esitystapaa
- tuottaa tutkimusraportin, jossa hän raportoi tutkimustulokset ja vertaa niitä aikaisempaan tietämykseen.
- opiskelija ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja osaa soveltaa niitä

Sisältö

Opiskelija laatii tutkielman, joka osoittaa perehtyneisyyttä sen aihepiiriin sekä tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa ja valmiutta tieteelliseen ilmaisuun. Pro gradu -tutkielman tulee olla opiskelijan valitseman opintosuunnan alalta. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä. Koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä saaneet suorittavat kypsyysnäytteen pääsääntöisesti englannin kielellä.

Toteutustavat

Yksilöopetus, itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
englanniksi
kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielmaopinnot 1  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Tutkielmasta on valmiina toteuttamiskelpoinen suunnitelma, joka sisältää kuvauksen työn tavoitteista, rajauksista ja toteutuksesta aikatauluineen. Kirjallisuuskatsauksesta on laadittu alustava versio. Aineistonkeruusta on viimeistelty suunnitelma ja toteutus aloitettavissa.  

englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

A plan of the thesis exists, ready for implementation; it includes a description of the goals of the work, its outlines and its implementation along with a schedule. An initial version of the literature review has been drawn up. A plan on collecting the material has been finalised and its implementation can be started.  

Tutkielmaopinnot 2  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Tutkielmatyö on edennyt tutkimussuunnitelman mukaan. Tutkimusaineisto on koottu ja sitä on jäsennetty analyysia varten. Analyysisuunnitelma on täsmennetty aineistoon perehtymisen pohjalta. Tarvittavien analyysimenetelmien ja -välineiden käyttöön on perehdytty käytännössä.  

englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Work on the thesis has progressed according to the research plan. The research material has been collected and structured for analysis. The analysis plan has been specified based on becoming familiar with the material. The use of the required analysis methods and tools has been studied in practice.  

Tutkielmaopinnot 3  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Tutkimusaineisto on analysoitu kokonaisuudessaan ja tulokset raportoitu. Tutkielman johdantoluku, kirjallisuuskatsaus, menetelmäluku ja tulosluku on kirjoitettu valmiin käsikirjoituksen muotoon. 

englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

The research material has been analysed in its entirety and the results have been reported. The introduction, literature review and the chapters on the methods and results of the thesis have been written down in a finished manuscript. 

Tutkielmaopinnot 4  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Tutkielma on viimeistelty sisällöllisesti ja kielellisesti. Teksti on läpäissyt plagiointitarkastuksen. Opiskelija on suorittanut hyväksytysti vaadittavan kypsyysnäytteen ja tutkielma on hyväksytty virallisessa tarkastuksessa. 

englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

The thesis has been finished with regard to content and language. The text has passed the plagiarism check. The student has completed an approved maturity test and the thesis has been approved in an official review. 

Työn ohjaaja hyväksyy osasuoritukset. Osasuoritusten kriteerejä voidaan tarvittaessa täsmentää tai tarkentaa ohjaajan harkinnan ja työn luonteen perusteella ohjaussuunnitelmalomakkeessa. Tutkielman lopullisesta arvioinnista ja hyväksynnästä päätetään tutkintomääräysten mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Pro gradu -tutkielma on yliopistollinen opinnäyte, jonka tekemisessä opiskelijan tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä sekä opiskelun ja tutkimuksen eettisiä periaatteita opetussuunnitelmassa kuvattujen osaamistavoitteiden pohjalta.

Jättäessään opinnäytteensä tarkastettavaksi, opiskelijan edellytetään tuntevan ja noudattavan oman tutkintonsa tason mukaiset hyvät tieteelliset käytännöt, ks. Tampereen yliopiston tutkijakoulun antamat ohjeet hyvän tieteellisen käytännön osaamistavoitteista eri tutkintotasolla: https://intra.uta.fi/portal/documents/159280/362455/htk_tutkintojen_opseissa_ohje_15102014.pdf/8c8044f5-b127-42b8-9ee8-9d99277d0877

Hyvän tieteellisen käytännön varmistamiseksi ohjaaja tarkistaa tutkielman tekstin Turnitin -plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen hyväksymistä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö