x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS37 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Tietojenkäsittelyoppi

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Tutkielman tehtyään opiskelija
-- osaa tehdä tieteellisen tutkimuksen itsenäisesti
-- on perehtynyt syvällisesti johonkin tietojenkäsittelytieteiden osa-alueeseen
-- osaa käyttää tieteellistä lähdemateriaalia
-- osaa esittää ajatuksensa tieteellisesti argumentoiden
-- hallitsee tieteellisiä tutkimusmenetelmiä

Sisältö

Itsenäinen tutkimus aiheesta, joka on sovittava tietojenkäsittelyopin professorin tai muun ohjaajan kanssa. Pro gradu -tutkielman tulee olla opiskelijan maisteriohjelman alalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö  40 op
suomeksi
englanniksi
Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielmaopinnot 1  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Tutkielman aihe on muotoiltu mielekkääksi kokonaisuudeksi. Työn etenemisestä ja aikataulusta on selvä suunnitelma ja sen toteuttaminen on lähtenyt hyvin liikkeelle. Opiskelija on kartoittanut aihetta koskevan keskeisen tutkimuskirjallisuuden ja käynyt sitä merkittävän määrän läpi.

englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

The thesis topic has been formed into a meaningful whole. There is a clear plan for the progress and schedule of the work, and its implementation has started out well. The student has surveyed the key literature on the topic and reviewed a significant amount of it.

Tutkielmaopinnot 2  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Tutkielmatyö on edennyt suunnitelman mukaan ja tämä on todettu ohjauskeskusteluissa. Tutkimustehtävä on täsmentynyt ja käytettävä kirjallisuus on tarkentunut. Työ on hyvässä vauhdissa.

englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

The thesis has progressed according to plan, which has been noted in the supervision sessions. The research task has become more defined and the literature used more specific. The work is progressing well.

Tutkielmaopinnot 3  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Tutkielmasta on valmistunut noin täysimittainen käsikirjoitus, josta käy ilmi selkeästi ja yhtenäisesti työn kokonaisuus.

englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

An approximately full-scale manuscript of the thesis is complete, and it presents the work as a clear and coherent whole.

Tutkielmaopinnot 4  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Tutkielma on jätetty tarkastukseen julkaisukelpoisena ja viimeisteltynä. Opiskelija on suorittanut vaadittavan kypsyysnäytteen. Tutkielma on tarkistettu plagiaatintunnistusjärjestelmällä. Tutkielma on hyväksytty.

englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

The thesis has been submitted for review, finished and ready for publication. The student has completed the required maturity test. The thesis has been checked with the plagiarism detection system. The thesis has been approved.

Syventävien opintojen opinnäytteet tarkistetaan 1.8.2015 alkaen Turnitin -plagiaatintunnistusjärjestelmän avulla ennen arviointia.

Tutkielma voidaan jakaa osasuorituksiin (10+10+10+10) op. Työn ohjaaja hyväksyy osasuoritukset. Osasuoritusten kriteerejä voidaan tarvittaessa täsmentää tai tarkentaa ohjaajan harkinnan ja työn luonteen perusteella ohjaussuunnitelmalomakkeessa. Tutkielman lopullisesta arvioinnista ja hyväksynnästä päätetään tutkintomääräysten mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö