x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEA4 Projektityö 5–10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Timo Poranen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Opiskelijalla tulee olla n. 50 op tietojenkäsittelytieteiden opintoja sisältäen perusopinnot ja mainittuja aineopintojen opintojaksoja. Ohjelmistokehitykseen suuntautuville suositellaan Ohjelmoinnin tekniikka sekä WWW-ohjelmointi ja vuorovaikutteiseen teknologiaan suuntautuville Käytettävyystyön menetelmät: Graafisen käyttöliittymän suunnittelun työkurssi.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TIEA4 Projektityö 5–10 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee projektimuotoisen työskentelyn perusteet ja pystyy toimimaan ryhmän jäsenenä ohjelmistoprojektissa,
- tuntee yleisimmät ohjelmistojen kehitysmallit, niiden vaiheet ja vaihetuotteet,
- osaa esittää suullisesti oman projektinsa tuotoksia sekä laatia projektiin liittyvää dokumentaatiota,
- osaa ottaa huomioon projektityöskentelyyn liittyviä eettisiä vaatimuksia,
- tuntee keskeisimmät projektityöskentelyyn liittyvät ohjelmistotyökalut ja osaa käyttää niitä myös käytännössä,
- tuntee ohjelmistokehitykseen ja laatuun liittyvät peruskäsitteet ja osaa huomioida ne omassa projektityöskentelyssä.

Sisältö

Projektityön luonne. Projektin suunnittelu, dokumentointi ja seuranta. Todellisen projektin toteuttaminen. Käytettävyys projektissa. Ohjelmistokehitys.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Project work  Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Aktiivinen osallistuminen projektiryhmän työhön. Työn edellyttämä raportointi ja julkinen esittely.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö