x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MTTMS10 Pro gradu -tutkielma 25–40 op
Vastuutaho
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Lähes kaikki matematiikan syventävät opinnot.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
MTTMS10 Pro gradu -tutkielma 25–40 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laatia johdonmukaisen ja täsmällisen tutkielman, joka käsittelee matematiikan teoriaa tai ongelmaa. Hän kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn ja kokonaisuuksien hallintaan. Opiskelija osaa etsiä tietoa ja käyttää tieteenalansa kirjallisuutta. Opiskelija tuntee hyvän tieteellisen käytännön ja soveltaa sitä tutkielman tekemisessä.

Sisältö

Tutkielma täsmällisesti rajatusta matemaattisesta aiheesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
harjoitusaine  Essee 
suomeksi
englanniksi
Tutkielma / opinnäytetyö  40 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
harjoitusaine tai metodiopintoja/essee  Essee 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Tutkielma / opinnäytetyö  25 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Tutkielmaopinnot 3.1.  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Tutkielman aihe on muotoiltu mielekkääksi kokonaisuudeksi ja lähdekirjallisuus on pääosin selvillä. Suunnitelma työn etenemisestä, tavoitteista ja aikataulusta on tehty ohjaajan kanssa (ohjaussuunnitelmalomake). Harjoitusaine on suoritettu hyväksytysti.

englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

The thesis topic has been formed into a meaningful whole, and most of the source literature has been determined. A plan on the progress, objectives and schedule of the work has been drawn up with the supervisor (supervision plan form). An essay in the major subject has been completed and approved.

Tutkielmaopinnot 3.2.  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Tutkielma on edennyt suunnitelman mukaisesti ja tämä on todettu ohjauksen yhteydessä. Lähdekirjallisuus on selvillä ja käsikirjoituksesta on kirjoitettu noin puolet.

englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

The thesis has progressed according to plan, which has been noted during supervision. The source literature has been determined, and approximately one half of the manuscript has been written.

Tutkielmaopinnot 3.3.  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Tutkielman käsikirjoitus on valmis viimeistelyä varten.

englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

The thesis manuscript is ready to be finished.

Tutkielmaopinnot 3.4.  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Työ on jätetty tarkistukseen, vaadittu kypsyysnäyte on suoritettu ja työ on tarkistettu plagiaatintunnistusjärjestelmällä. Kaikki osasuoritukset on tehty ja työ hyväksytty.

englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

The thesis has been submitted for review, the maturity test has been completed and the thesis has been checked with the plagiarism detection system. All components have been completed and the work has been approved.

Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Tutkielmaopinnot 4.1.  Tutkielma / opinnäytetyö  5 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Tutkielman aihe on muotoiltu mielekkääksi kokonaisuudeksi ja lähdekirjallisuus on pääosin selvillä. Suunnitelma työn etenemisestä, tavoitteista ja aikataulusta on tehty ohjaajan kanssa (ohjaussuunnitelmalomake). Harjoitusaine on suoritettu hyväksytysti.

englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

The thesis topic has been formed into a meaningful whole, and most of the source literature has been determined. A plan on the progress, objectives and schedule of the work has been drawn up with the supervisor (supervision plan form). An essay in the major subject has been completed and approved.

Tutkielmaopinnot 4.2.  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Tutkielma on edennyt suunnitelman mukaisesti ja tämä on todettu ohjauksen yhteydessä. Tutkielman käsikirjoituksesta on kirjoitettu noin puolet.

englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

The thesis has progressed according to plan, which has been noted during supervision. The source literature has been determined, and approximately one half of the manuscript has been written.

Tutkielmaopinnot 4.3.  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Työ on jätetty tarkistukseen, vaadittu kypsyyskoe on suoritettu ja työ on tarkistettu plagiaatintunnistusjärjestelmällä. Kaikki osasuoritukset on tehty ja työ hyväksytty.

englanniksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

The thesis has been submitted for review, the maturity test has been completed and the thesis has been checked with the plagiarism detection system. All components have been completed and the work has been approved.

Pro gradu -tutkielma tehdään valitsemalla yksi suoritusvaihtoehdoista.
-Matematiikan ja Tietotekniikan matematiikan opintosuunta: suoritusvaihtoehto 1 tai 3.
-Matematiikan aineenopettajan opintosuunta: suoritusvaihtoehto 2 tai 4.
-Matematiikan syventävät opinnot valinnaisina opintoina: suoritusvaihtoehto 2 tai 4, mutta ilman harjoitusainetta ja kypsyysnäytettä.

Pro gradu -tutkielman osasuorituksista voidaan kirjata opintopisteitä (ks. suoritusvaihtoehdot 3-4). Työn ohjaaja hyväksyy osasuoritukset. Osasuoritusten kriteerejä voidaan tarvittaessa täsmentää tai tarkentaa ohjaajan harkinnan ja työn luonteen perusteella ohjaussuunnitelmalomakkeessa. Tutkielman lopullisesta arvioinnista ja hyväksynnästä päätetään tutkintomääräysten mukaisesti.

Syventävien opintojen opinnäytteet tarkistetaan syksystä 2015 alkaen plagiaatintunnistusjärjestelmällä ennen arviointia.

Aineenopettajan opintosuunnan ja syventävät opinnot valinnaisina opintoina suorittava opiskelija voi tehdä 40 op:n laajuisen tutkielman, mutta ylimääräinen 15 op ei korvaa muita syventäviä opintoja.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Osasuoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, koko tutkielma arvosanalla 1-5. Valinnaisten opintojen tutkielma arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Aineenopettajan opintosuunnan opiskelija voi sopia ohjaajan kanssa matematiikan opettamiseen tai oppimiseen liittyvästä aiheesta. Tällaisessa ns. didaktisessa tutkielmassa harjoitusaineen voi korvata metodiopinnoilla, joiden tarjonta vahvistetaan opetusohjelmassa.

Tietotekniikan matematiikan opintosuunnassa tutkielma voidaan tehdä yhteistyössä tietojenkäsittelyopin alan ohjaajan kanssa ja tutkielma voi sisältää esim. ohjelmointiosuuden. Matematiikan tutkielman aihe voi liittyä esim. jonkin yrityksen tai teollisuuden sovelluksiin.

Valinnaisiin opintoihin kuuluvan tutkielman tekijälle suositellaan osallistumista LaTeX-opetukseen, joka järjestetään matematiikan kandidaattiseminaarin yhteydessä.

Tutkielman tekeminen aloitetaan ottamalla yhteyttä matematiikan professoriin. Lisätiedot ja -ohjeet julkaistaan tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö