x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKYY1 Yhteiskunnan tutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä 5 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/YKY
Vastuuhenkilö
YKY
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on peruskäsitys yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevan tutkimuksen suhteesta yhteiskuntaan, sen eri toimijoihin ja instituutioihin. Opiskelija ymmärtää esimerkkien avulla, miten eri ihmistieteiden alat jäsentävät nykymaailmaa, miten ne asettavat sitä koskevia kysymyksiä ja miten tutkimuksen tuottama tieto ja näkemykset syntyvät vastauksena näihin kysymyksiin. Hän osaa alustavasti suhteuttaa ajankohtaista yhteiskuntakeskustelua tutkimustietoon, osaa erottaa tutkimuksen tiedonintressejä muiden toimijoiden näkökulmista ja oppii suhteuttamaan omaa ymmärrystään tutkimuksen tapaan käsitteellistää ajankohtaisia kysymyksiä.

Opiskelija osaa etsiä opinnoissa tarvittavia kirjoja sekä tietyn aihepiirin painettuja ja elektronisia aineistoja (e-lehdet, e-kirjat) erilaisia tietokantapalveluita hyödyntäen. Opiskelija ymmärtää lähdekritiikin tärkeyden ja tietää tieteellisen viittauskäytännön periaatteet.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan ajankohtaisia yhteiskunnallisia ongelmia ja ihmistieteiden panosta niistä käytävässä keskustelussa. Ajankohtaista yhteiskuntakeskustelua lähestytään konkreettisten esimerkkien (esimerkin) kautta, eri tieteenalojen näkökulmista tuomalla esiin niiden taustaa, ominaispiirteitä, eroja ja ajankohtaisia koulukuntia. Jakson ydinainesta ovat ymmärrys eri tieteenalojen tavat käsitteellistää maailmaa ja tutkimuksen suhde muihin yhteiskunnallisiin instituutioihin ja toimintaan. Jaksolla opiskelijat osallistuvat pienryhmäkeskusteluissa käsiteltyjen aiheiden käsittelyyn.

Opintojaksoon sisältyy myös tieteellisen tiedonhankinnan perusteet: yleiskuva tiedonhankinnan ajattelun jäsentämisestä ja oman oppiaineen tiedonlähteistä; hakutavat, perusteet, opiskelussa tarvittavien kirjaston tarjoamien palvelujen ja aineistojen käyttö; lähdekritiikin ja aineistojen käytön tieteellisen käytön perusteet.

Toteutustavat

1 vuosi, 1.periodi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen  4 op
suomeksi
Tiedonhankinnan perusteet  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Lisätietoja 

7 tuntia lähiopetusta ja verkko-opiskelua. Osasuorituksen voi suorittaa myös osaamistestillä.

Osallistuminen luennoille, oheiskirjallisuuteen ja muuhun mahdolliseen materiaaliin tutustuminen, aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn ja kurssiin liittyvien tehtävien tekeminen. Tiedonhankinnan perusteet (1 op) tarkoitettu yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö