x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALYAP01 Ympäristön ja alueiden poliittisuus 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Vastuuhenkilö
Aluetieteen professori, ympäristöpolitiikan professori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA
TAI

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Kurssi esittelee alueellisten poliittisten prosessien tutkimuksen peruskäsitteistöä ja tarjoaa yleiskuvan siitä prosessista, jonka seurauksena ympäristöpolitiikka on muodostunut julkisen vallan toimeenpanopolitiikan. Kurssi johdattaa alueelliseen ajattelutapaan sekä tarkastelemaan ympäristön politisoitumista ja tilallisuutta yhteiskuntakehityksen keskeisinä tekijöinä. Opiskelijalle muodostuu näkemys 'ympäristöhuolen' vakiintumisesta yhteiskunnalliseen ajatteluun vaikuttavaksi tekijäksi sekä siitä, miten alueelliset ja ympäristöongelmat muodostuvat yhteiskunnallisiksi kysymyksiksi.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa arvioida ja jäsentää ympäristön politisoitumiseen johtaneita tekijöitä sekä kykenee jäsentelemään yhteiskunnallisia ilmiöitä aluetutkimuksen avainkäsitteiden kautta. Hän osaa hahmottaa aluetutkimuksen suhteen muihin yhteiskuntatieteisiin ja hallitsee yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen peruskäsitteet sekä keskeiset tavat lähestyä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Kurssin virittämän ’tieteellisen mielikuvituksen’ avulla opiskelija kykenee jäsentämään jännitteitä, jotka nousevat ympäristöongelmien luonnontieteellisen hahmon ja yhteiskunnallisen sekä poliittisen luonteen välisestä, usein ristiriitaisesta suhteesta. Kurssia jäsentävä politisoitumisen näkökulma auttaa opiskelijaa arvioimaan ympäristöongelmien ja alueellisten kysymysten luonnetta yhteiskunnallisina prosesseina; hän saa valmiuksia omaksua tätä näkemystä tukevia käsitteellisiä välineitä kumuloituvasti osana myöhempiä opintojaan.

Sisältö

Kurssin ydinaineksen muodostaa alueellisten ja ympäristöongelmien politisoitumiseen johtaneiden tapahtumakulkujen erittely. Kurssi esittelee aluetutkimuksen kehitystä, peruskäsitteitä ja näkökulmia sekä ympäristöpolitiikan keskeisiä vaikutuskeinoja eri hallinnon tasoilla, myös yhteydessä kansainvälisen epätasa-arvoisen kehityksen ongelmiin. Alueelliseen ajattelutapaan johdatellaan tarkastelemalla paikallisia, kansallisia, eurooppalaisia ja globaaleja ongelmia sekä aluejärjestelmien välisiä vuorovaikutussuhteita. Taustaksi kurssi luo katsauksen yhteiskunnan ja ympäristön suhteiden jäsentymiseen sekä nykyaikana että historiallisesta näkökulmasta sekä tarjoaa käsitteellisiä välineitä inhimillisen yhteiskunnan ja muun luonnon keskinäissuhteen analysoimiseksi ja arvioimiseksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luentotentti  Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Tentin yhteydessä suoritetaan luentoja tukeva oheiskirjallisuus

Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennolla voidaan antaa myös erillinen pientehtävä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentoja tukeva artikkelimuotoinen E-aineisto ilmoitetaan luennon alussa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Talous ja ympäristö (Yhteiset opinnot/JKK)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu