x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALKAA15 Luova kaupunkikehittäminen 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: creative city, luova kaupunki

Yleiskuvaus

Kurssilla paneudutaan luovan ja innovatiivisen kaupunkikehittämisen näkökulmiin, käsitteisiin ja haasteisiin. Kurssi antaa läpileikkauksen kaupunkiyhdyskuntien kehittämisen problematiikasta ja valmentaa osallistujia kohtaamaan kaupunkikehittämisen haasteita hyödyntämällä innovatiivisia, osallistavia ja integroivia lähestymistapoja kaupunkien kehittämiseen.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneet ymmärtävät kaupunkikehittämisen problematiikkaa ja siihen liittyviä keskeisiä näkökulmia ja lähestymistapoja ja kykenevät erittelemään ja arvioimaan kaupunkikehittämisen keskustelussa esillä olevia trendejä ja käsitteitä. Lisäksi opiskelija perehtyy kurssilla kehittämisen dynamiikkaan, kaupunkien profilointiin, sidosryhmäsuhteiden huomioonottamiseen ja kansalaisosallistumisen teemoihin.

Sisältö

Kurssilla hahmotetaan kaupunkikehittämisen haasteita sekä kansallisen että globaalin keskustelun valossa. Kehittämisen lähtökohtia tarkastellaan pohtimalla luovuuden ja innovatiivisuuden merkitystä kaupunkien kehittämisessä ja liittämällä niiden käsittely alan keskeisimpiin kehittämiskonsepteihin (luova kaupunki, innovatiivinen kaupunki jne.). Kurssilla käydään läpi luovan kaupungin kehittämisidean toteutusmuotoja käyttämällä esimerkkeinä niin suomalaisia kuin ulkomaisiakin tapauksia. Luovan kaupungin sisäisen dynamiikan osalta käsittely kohdistuu hallinnon ja yritysten kumppanuuteen ja toisaalta sellaisiin vuorovaikutteisen ja osallistavan kaupunkisuunnittelun ja -kehittämisen muotoihin, joiden avulla kyetään hyödyntämään kansalaisyhteiskunnan potentiaalia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Ryhmätyöskentely 6 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit esitellään luennolla ja Moodlessa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu