x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALKAA14 Johdatus aluekehittämiseen 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: Aluekehitys, Yhteiskuntapolitiikka

Yleiskuvaus

Perehdyttää opiskelijat alueellisen kehityksen ja kehittämistyön avainkysymyksiin ja keskeiseen teoriaperustaan sekä alueelliseen ajattelutapaan näkökulmana yhteiskunnallisiin muutoksiin ja kehityskulkuihin sekä kehityksen erilaisiin hallintavälineisiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on välineet ymmärtää alueellisen näkökulman julkiselle johtamiselle ja päätöksenteolle asettamat erityishaasteet. Hän tunnistaa keskeisimmät kehittämistyössä tehtäviä valintoja linjaavat teoreettiset näkökulmat sekä erilaisista yhteiskuntapoliittisista arvoista nousevat painotukset. Hän kykenee myös paikantamaan erilaisten teoriasuuntausten tai arvoasetelmien heijastumia julkisessa päätöksenteossa. Opintojakson suorittanut on lisäksi hankkinut valmiudet soveltaa kehittämisnäkökulmasta nousevia erityiskysymyksiä erilaisissa tutkimusasetelmissa.

Sisältö

Alueellisen kehityksen ja aluekehittämisen ydinkysymykset ja peruskäsitteet. Kehittämistyön merkitykset, tavoitteet ja käytännöt sekä näiden kytkeytyminen erilaisiin yhteiskuntapoliittisiin arvoasetelmiin. Kehittämispolitiikan ajankohtaiset haasteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Kirjatentti

Kirjatentti voidaan korvata lukupiirillä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennolla ilmoitettava materiaali, saatavilla Moodlessa

Erillisessä kirjallisuuskuulustelussa tentitään seuraavat teokset:

1. Pike, Anthony, Rodríguez-Pose, Andrés & Tomaney, John. 2006. Local and regional development. London: Routledge.

2. Hermant-de Callataÿ, Corinne & Svanfeldt, Christian. 2011. Cities of tomorrow. Challenges, visions, ways forward. European Commission, Directorate General for Regional Policy. Luxembourg: EurOP. Saatavilla sähköisesti kurssin Moodle-alustalta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu