x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALKAA13 Kuntapalvelujen johtaminen 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja, yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: palvelujen johtaminen

Yleiskuvaus

Kurssi tarjoaa yleiskuvan kuntien palvelujen järjestämisen periaatteista ja käytännöistä. Päähuomio kohdistetaan palvelujen johtamisen yleisperiaatteisiin, palvelujen järjestämistapoihin, palvelujen kehittämiseen sekä uusiin kulutus-, tuotanto- ja jakeluympäristöihin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaneet ymmärtävät kuntapalvelujen johtamisen haasteita osana toimintaympäristön muutosta ja kykenevät sen pohjalta vastaamaan niihin sekä teorioiden että käytännöllisten ratkaisujen valossa. Opiskelijat saavat edellytykset kuntapalvelujen erittelyyn, arviointiin ja johtamiseen sekä perinteisten että vaihtoehtoisten tuotantomuotojen kannalta. Kurssin suoritettuaan heillä on kyky hyödyntää palvelujen johtamisessa erilaisia systemaattisia viitekehyksiä ja tarkastella palvelujen kehittämistä eri näkökulmista, mukaan lukien ulkoistamis- ja sopimuskäytännöt, palveluinnovaatiot, palvelujen kansainvälistymistrendit ja uudet palvelujärjestelmät ja –alustat.

Sisältö

Palvelusektorin ja julkisten palvelujen merkitys yhteiskunnassa. Julkisen palvelun erityispiirteet. Teoreettiset lähestymistavat kuntapalvelujen johtamiseen. Kunnat palvelujen järjestäjinä ja tuottajina. Perinteiset ja uudet palvelutuotantojärjestelmät. Kuntapalvelujen johtaminen ja markkinointi. Asiakkuuden hallinta ja sitä tukevat järjestelmät. Teknologia palvelutuotannon apuna. Palveluinnovaatiot: uudet tuotantotavat, jakelukanavat ja integraatioalustat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Ryhmätyöskentely 6 t 0 t
Kirjatentti 3 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu