x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJTA04 Valvonta ja tarkastus julkisessa taloudessa 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee valtiontalouden ja kuntatalouden valvonnan tehtäviä, prosesseja, menettelytapoja ja instituutioita. Opiskelija ymmärtää tilintarkastuksen ja tuloksellisuustarkastuksen väliset vuorovaikutussuhteet, julkishallinnon tilintarkastuksen prosessit, valtion ja kunnan tuloksellisuusarvioinnin pääpiirteet sekä osaa arvioida organisaation sisäistä valvontaa ja johtamis- ja hallintotapaa.

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään valtiontalouden valvonnan toimintaan sekä tutustutaan kuntatalouden tarkastuksen ja arvioinnin järjestelmään. Opintojaksolla perehdytään valtion ja kuntien sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen, tuloksellisuuden arviointiin, lakisääteiseen JHTT-tarkastukseen sekä tarkastuslautakunnan arviointityöhön kuntaorganisaatiossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Vakkuri, Jarmo, Oulasvirta, Lasse, Wacker, Jani & Kivimäki, Riikka (toim.) 2011. Tarkastus ja arviointi julkisen ja yksityisen rajapinnassa. Tampere: Tampere University Press. E-aineisto.

2. Heiskanen, Johanna, Kihn, Lili-Anne & Näsi, Salme (toim.) 2009. Näkökulmia laskentatoimeen ja tilintarkastukseen. Tampere: Tampere University Press. E-aineisto.

3. Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajat ry 2006. Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa. Helsinki: Edita. E-aineisto.

4. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Valvonta ja tarkastus (Yhteiset opinnot/JKK)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu