x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJTA02 Talouden suunnittelu ja päätöksenteko julkisorganisaatioissa 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
5 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisyhteisöjen suunnittelun, päätöksenteon ja valvonnan syklin lähtökohdat ja perusperiaatteet. Hän hallitsee budjetoinnin peruskäsitteet ja -teoriat. Opiskelija ymmärtää budjetointiteorioita, budjetoinnin tutkimussuuntauksia, budjetointia koskevia normistoja, periaatteita ja käytännön sovelluksia sekä ymmärtää budjetointiprosessin eri vaiheet.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää talouden suunnittelun teoreettisiin lähtökohtiin, erityyppisiin budjetointiperiaatteisiin sekä nykyisin kunnissa, kuntayhtymissä, valtiolla ja EU:ssa sovellettaviin talousarviokäytäntöihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Lukupiiri

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

kirjallinen tentti

harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Bergmann, Andreas 2009. Public Sector Financial Management. Financial Times, Prentice Hall. Luku 3. E-aineisto.

2. Valtiovarainministeriö 2011. Valtiovarainministeriön määräys toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä kehys- ja talousarvioehdotusten laadinnasta. Helsinki: VM. E-aineisto.

3. Myllyntaus, Oiva (toim.) 2011. Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma. Suositus. Kuntaliiton verkkojulkaisu. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. E-aineisto.

4. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu