x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJTP01 Julkisen sektorin instituutioiden talous 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkinen talousjohtaminen
Vastuuhenkilö
professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää perusteet kuntien, valtion ja Euroopan unionin taloudellisista voimavaroista ja niiden hallinnasta. Opiskelija tuntee kuntien, kuntakonsernien, valtion ja EU:n talouden perusteita ja osaa kertoa niissä parhaillaan toteutettavista uudistuksista. Hän ymmärtää henkilöstövoimavarojen keskeisyyden sekä talousinformaation tuottamisen ja käytön merkityksen julkisen toiminnan ohjauksessa ja arvioinnissa. Opiskelija tuntee paikallistalouden ja paikallisen julkistalouden käsitteet sekä ymmärtää julkisia menoja ja niiden rahoittamista koskevan päätöksenteon ja toimeenpanon lähtökohdat. Opiskelija hahmottaa kunnan taloudellisen roolin palveluja järjestävänä organisaationa.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää taloudellisten voimavarojen hallintaan valtion, kuntien ja Euroopan Unionin näkökulmista. Opintojaksossa tutustutaan julkisen sektorin instituutiotalouden peruskäsitteisiin, julkistalouden systematiikkaan, kuntien, valtion ja EU:n taloushallinnon perusteisiin, taloussuunnitteluun ja seurantajärjestelmiin sekä talouden valvontaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 

kirjallinen tentti

harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Johanson, Jan-Erik, Oulasvirta, Lasse & Vakkuri, Jarmo 2011. Taloushallintotieteiden asema ja tulevaisuus – tapausesimerkkinä Tampereen yliopisto. Teoksessa Virtanen, Turo, Ahonen, Pertti, Syväjärvi, Antti, Vartiainen, Pirkko, Vartola, Juha & Vuori Jari (toim.) Suomalainen hallinnon tutkimus – mistä, mitä, minne? Tampere: Tampere University Press, s. 140–164. E-aineisto.

2. Valtiovarainministeriö 2010. Julkinen talous tienhaarassa – Finanssipolitiikan suunta 2010-luvulla. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset.Helsinki: Valtiovarainministeriön julkaisuja 8/2010. E-aineisto.

3. Vakkuri, Jarmo 2009. Talousinformaatio kuntien ja kuntakonsernien päätöksenteossa – Mitä tiedetään, mitä ei tiedetä ja miten tutkimus voisi olla hyödyksi? Teoksessa Rajala, Tuija, Sinervo, Lotta-Maria & Vakkuri, Jarmo (toim.) Talouden perusteista julkisjohtamisen käytäntöihin – Kunnallistalouden emeritusprofessori Pentti Meklinin juhlakirja. Tampere: Kopio Niini, s. 165–192.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu