x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHAA13 Henkilöstön johtaminen 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää henkilöstön johtamisen ja henkilöstövoimavarojen merkityksen organisaation menestymisen kannalta. Hän kykenee erittelemään tekijöitä, jotka esimiestyössä ja työpaikan inhimillisessä vuorovaikutuksessa vaikuttavat ihmisten työsuoritukseen. Hän tunnistaa osa-alueet, joita organisaatioissa on henkilöstövoimavarojen hankkimiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Hän hallitsee tiedollisesti ydinseikat kultakin henkilöstövoimavarojen johtamisen osa-alueelta.

Sisältö

Opintojakson aihealueet ovat: Henkilöstöresurssit organisaation dynaamisina resursseina; Strateginen henkilöstöjohtaminen; Työmotivaatioon, työsuoritukseen ja työilmapiiriin vaikuttaminen urasuunnittelun ym. järjestelmien kautta; Henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) osa-alueet ja niihin liittyviä esimerkkejä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Itsenäinen työskentely 0 t 40 t
Kirjatentti 4 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opiskelija suorittaa jaksolla itsenäisesti oppimistehtävälokin aloitusluennolla annettujen ohjeiden mukaisesti.
Sähköinen tentti, jossa suoritetaan luennot ja verkkokurssiin sisältyvä siellä ilmoitettu aineisto.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla erikseen annettava materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu