x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHAA12 Julkiset hallinta- ja hallintojärjestelmät 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot julkisten organisaatioiden toiminnan perusteista ja rajoituksista. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee julkisten organisaatioiden (kunnat, valtio, EU jne.) keskeisimmän käsitteistön ja teoriaperustan. Kurssin tavoitteena on tarjota valmiudet itsenäiseen kriittiseen analyysiin ja ajatteluun julkisen hallinnon asemasta ja merkityksestä yhteiskunnalle.

Sisältö

Kurssi esittelee julkisen toiminnan rakennetta, toiminnallisia periaatteita ja keskeisiä prosesseja. Erityistä huomiota kiinnitetään demokratian ja hallinnon välisten suhteiden problemaattisuuteen. Kurssi esittelee julkisen toiminnan – julkiset palvelut, julkinen sääntely ja tulonsiirrot – pääkäsitteet ja pohtii julkisen hallinnon suhdetta markkinatalouteen ja globalisaatioon.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Harisalo, Risto, Aarrevaara, Timo, Stenvall, Jari, Virtanen, Petri, Julkinen toiminta – julkinen politiikka. Tampere Univesity Press 2007.

Muu kurssilla jaettava aineisto.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu