x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASERIT2 Kieli oppimisen haasteena 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää kielellisen kehityksen merkityksen oppimisen ja
vuorovaikutuksen perustana
- tunnistaa kielen kehityksen, vuorovaikutuksen ja
tekstitaitojen oppimisen haasteita
- jäsentää ja arvioi vaihtoehtoisten pedagogisten
ratkaisujen toimivuutta erilaisissa oppimisen haasteissa

Sisältö

- kieli ja vuorovaikutus oppimisen haasteena elämänkaaren eri
vaiheissa
- lukemaan oppimisen ja tekstitaitojen kehittymisen haasteet
- maahanmuuttajien oppimisvaikeudet
- vaihtoehtoiset pedagogiset menetelmät

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Pienryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 96 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Harjoitukset toteutetaan tutustumalla ja toteuttamalla käytännössä jokin omavalintainen lukemaan oppimisen/tekstitaidon hallinnan arviointimenetelmä.Arviointikokemuksesta laaditaan oppimispäiväkirja.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Arvionti kohdistuu siihen, miten opiskelija jäsentää, pohtii ja vertailee kielellisten haasteiden yhteyksiä oppimiseen ja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ja opetuksen käytänteisiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Launonen, K. & Korpijaakko-Huuhka, A-M. (toim.),  Kommunikoinnin häiriöt: syitä, ilmenemismuotoja ja kuntoutuksen perusteita. Palmenia. 2002.

Takala, M. & Kontu, E. (toim.), Luki-vaikeudesta luki-taitoon. Yliopistopaino. 2006.

Siiskonen, T., Aro, T., Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.), Joko se puhuu? Kielen kehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. PS- kustannus. 2003. 

Ahonen, T., Siiskonen, T. & Aro, T. (toim.), Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä.  PS -kustannus. 2004.

TAI

Aro, T., Siiskonen, T. & Ahonen, T. (toim.),  Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä. PS - kustannus. 2007.

Muita ajankohtaisia artikkeleita sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö