x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP6.2.2 Sosiaaliset instituutiot 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori
Sosiologia, Pori
Edeltävät opinnot
SOP5 Sosiaalitieteen teoria I

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää, miten sosiaalisia instituutioita käsitteellistetään sosiologiassa ja millaista näkökulmista sosiaalisia instituutioita tutkitaan. Opiskelija ymmärtää, miten sosiaalisten instituutioiden kulttuurit ja käytännöt ovat muuttuneet. Opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää sosiaalisten instituutioiden muodonmuutosta ja tunnistaa globaalin ja lokaalin tason toisiinsa liittyviä yhteyksiä.

Sisältö

Opiskelija perehtyy sosiaalisia instituutioita koskevaan sosiologiseen keskusteluun, keskeisiin teoriasisältöihin ja käsitteisiin sekä empiiriseen tutkimukseen.

Toteutustavat

Opetuksen tarjonta vaihtelee vuosittain ja opetus voi olla myös englanninkielistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojakso suoritetaan kirjallisena tenttinä TAI esseenä TAI lukupiirinä TAI teemaseminaarina.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatenttiin tai lukupiiriin valitaan kolme kirjaa seuraavista:

Brinton, Mary C. and Victor Nee (1998) The New Institutionalism in Sociology. New York: Russell Sage Foundation.

Czarniawska, Barbara (2008) A Theory of Organizing. Cheltenham: Edward Elgar.

 Aspers, Patrik (2011) Markets. Cambridge: Polity Press

 Scott, Richard W. (2007) Institutions and Organizations: Ideas and Interests. Sage.

 Artikkeleita

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Sosiologia (Sosiologia, Pori)
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö