x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS02 Tutkielmaseminaari 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Perus- ja aineopinnot jossain kieliaineen tutkinto-ohjelmassa.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TRMUS1 Tutkielmaseminaari 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tieteellisen tutkimustyön perusteet. Hän osaa muotoilla tutkimustehtävän, laatia tutkimussuunnitelman, etsiä tutkimuskirjallisuutta ja hankkia tutkimusaineistoa. Opiskelija osaa tulkita tieteellistä tekstiä ja analysoida tutkimusaineistoaan. Lisäksi hän osaa esitellä tutkimustaan suullisesti ja kirjallisesti, keskustella tutkimustyöstä rakentavasti ja arvioida sitä tieteellisesti argumentoiden.

Sisältö

Tutkielmaseminaarissa tutustutaan pro gradu -työhön, tiedonhankintaan, tutkimusprosessiin ja sen vaiheisiin sekä tieteellisen keskustelun periaatteisiin ja tutkimuksesta raportoimiseen. Seminaarissa laaditaan pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelma ja seminaarityö sekä kommentoidaan toisten tutkimussuunnitelmia ja seminaaritöitä. Tavoitteena on laatia pro gradu -tutkielma tutkielmaseminaarin aikana.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Teknisen viestinnän erikoistumisopinnot suorittavat opiskelijat voivat suorittaa tämän opintojakson sijaan teknisen viestinnän tutkielmaseminaarin (TECHS9).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö