x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETS11 Tiedonlouhinta 10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professori Martti Juhola
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan kandidaatin tutkinnon pakolliset matematiikan ja tilastotieteen peruskurssit suoritetuksi.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
TKOPS126 Tiedonlouhinta 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on sisäistänyt tiedonlouhinnan lähtökohdat, tavoitteet ja merkityksen sekä keskeiset menetelmät.

Sisältö

Esitetään datan ja sen mittausten merkitys ja määrittelyt, datan visualisointia ja analyysia, epävarman ja epätäydellisen datan käsittelyä, katsaus tiedonlouhinta-algoritmeihin, malleja ja hahmoja, tiedonlouhinta-algoritmien pisteytysfunktiot sekä haku- ja optimointimenetelmiä, deskriptiivistä mallintamista, luokittelun ennustavaa mallintamista, tiedonhallinnasta ja tietokannoista tiedonlouhinnan yhteydessä, hahmojen ja sääntöjen etsimisestä sekä hausta sisällön mukaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 48 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, viikkoharjoitukset ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Viikkoharjoitukset ja kirjallinen kuulustelu.

englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hand D., Mannila H. & Smyth P., Principles of Data Mining. MIT Press 2001.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö